Offcanvas Section

W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół oddaje cześć tym, którzy weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi, wskazuje drogę, która prowadzi do świętości. Bliska staje się także prawda o wspólnocie ze świętymi, którzy otaczają nas opieką. (por. MR s. 266')

Pierwsze wzmianki o kulcie „Wszystkich Świętych Wyznawców”  znajdujemy w IV w. kalendarzu z Nikodemii. Dniem obchodu był piątek w oktawie Wielkanocy. Inne źródła informują o takim oddawaniu czci wielu świętym 13 maja (męczenników) czy też w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego.

W kościele rzymskim ważnym wydarzeniem było na początku VII w. poświęcenie przez papieża Bonifacego IV Panteonu ku czci Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych Męczenników. Złożono wówczas szczątki 28 męczenników. W VIII w. miało miejsce otwarcie przez papieża Grzegorza III w kościele św. Piotra kaplicy poświęconej Wszystkim Świętym, także niemęczennikom. W tym samym wieku w Anglii pojawiło się święto Wszystkich Świętych obchodzone 1 listopada. 

1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych, która w tym roku przypada w piątek, z racji rangi tego obchodu liturgicznego wiernych nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych (kan. 1251, Kodeks Prawa Kanonicznego).

 

2 listopada Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomoc, przedstawia Panu Bogu modlitwy i odpusty zyskana przez żyjących, a przede wszystkim ofiarę Chrystusa uobecniającą się we Mszy świętej. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych wprowadził w roku 998 opat benedyktynów w Cluny, św. Odylon. (MR s. 267')

Odpusty za wiernych zmarłych:

§1. Odpustu zupełnego, który można ofiarować jedynie, za dusze w czyśćcu cierpiące, udziela się wiernemu, który
1° w poszczególne dni od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzi cmentarz i pomodli się choćby tylko w myśli za zmarłych;
2° we Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych - Dzień Zaduszny nabożnie nawiedzi kościół lub kaplicę i odmówi tam Ojcze nasz i Wierzę.

§2. Odpustu cząstkowego, który można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu ciepiące, udziela się wiernemu, który
1° nabożnie nawiedzi cmentarz i pomodli się choćby tylko w myśli za zmarłych; 
2° pobożnie odmówi Jutrznię lub Nieszpory z Oficjum za zmarłych albo wezwanie Wieczny odpoczynek

*wg Enchiridion Indulgentiarum. Normae et concessiones, Libreria Editrice Vaticana 2004 (Wykazu odpustów - normy i nadania) 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się