Offcanvas Section

W nowym roku akademickim wydział proponuje cztery kierunki studiów.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego w nowym roku akademickim 2020/2021 proponuje studia na czterech kierunkach: teologii (dla przyszłych księży, a także dla teologów świeckich np. katechetów), naukach o rodzinie, turystyce i kulturze śródziemnomorskiej oraz – to jest nowość – na teologii kanonicznej.

Teologia kanoniczna to dwuletnie studium dla magistrów teologii, którzy chcieliby kontynuować naukową drogę i rozpocząć studia zmierzające do uzyskania tzw. „licencjatu rzymskiego”, który w przyszłości może stać się początkiem studiów doktoranckich.

- Nasza oferta nie zna barier wiekowych i może się w niej odnaleźć prawie każdy. Nasz wydział, choć jest niewielki oferuje wiele możliwości. Jeśli patrzycie w jego stronę – patrzycie w dobrym kierunku!– zachęca ks. Mateusz Potoczny, prof. UO, wicedziekan wydziału.

W związku z pandemią nie jest jeszcze definitywnie określone kalendarium rekrutacji. Szczegóły TUTAJ

Szczególne atuty  opolskiego Wydział Teologicznego to: dobrze przygotowana kadra naukowa po studiach zagranicznych, międzynarodowe kontakty z uniwersytetami w Monastyrze, Moguncji, Ratyzbonie, Leuven, Wiedniu, Bratysławie, Budapeszcie i Pradze oraz możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus+, CEEPUS, udziału w sympozjach, kongresach, w pracach kół naukowych studentów teologii i nauk o rodzinie.


źródło: https://opole.gosc.pl/doc/6295739.Wydzial-Teologiczny-zacheca-Popatrz-w-dobrym-kierunku

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.