Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

O to by wsłuchać się w głos anioła, który woła dziś do nas, jak niegdyś do pasterzy: nie bójcie się! - apelował biskup opolski Andrzej Czaja podczas Pasterki w katedrze w Opolu. Hierarcha podkreślił, że bez względu na otaczające nas zmartwienia, radością chrześcijan zawsze jest fakt obecności Boga „z nami i pośród nas, jego miłości i to, że zawsze pragnie naszego dobra”.

Biskup przestrzegł jednocześnie, by nie przegapić, nie zlekceważyć i nie zmarnować rozpoczynających się świąt.
Na początku swojej homilii bp Czaja wskazał, że Boże przyjście na świat może wydawać się zwyczajne i niewiele różnić się od narodzin każdego z nas. Zaznaczył jednak, że - w tej prozie życia tkwi objawiona światu tajemnica ukryta od wieków. Chodzi o tajemnicę stania się Boga człowiekiem, tajemnicę zamieszkania Boga pośród nas i Jego stałej obecności z nami i między nami. Hierarcha przypomniał, że zapowiadane już od upadku pierwszych rodziców Boże Wcielenie, które bez wiedzy świata dokonało się w Nazarecie, zostało mu objawione z chwilą Narodzenia w Betlejem.
Opolski ordynariusz podkreślił, że Kościół, który co roku organizuje święta upamiętniające to wydarzenie woła do nas za każdym razem, abyśmy się radowali w Panu. – Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel, dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię – cytował hierarcha słowa antyfony i jednocześnie przestrzegł, by nie przegapić, nie zlekceważyć i nie zmarnować istoty tych świąt. – Tak było już wówczas w Betlejem. Nie zauważono pojawienia się Boga na ziemi – przypomniał bp Czaja i podkreślił, że to niebezpieczeństwo czyha na nas i dziś, jeśli świętowanie sprowadzimy tylko do zewnętrznego ceremoniału.
Hierarcha zwrócił też uwagę na postacie pasterzy, którzy nie zmarnowali swojej szansy na spotkanie z Panem, którą dał im Anioł. – My też powinniśmy się w czasie tych świat wsłuchać się w głos anielskiego zwiastowania. Jak kiedyś pasterzom, tak dziś do nas mówi Boży posłaniec: nie bójcie się! – powiedział bp Czaja i podkreślił, że zawołanie to jest szczególnie ważne gdy wkraczając w nowy 2012 rok słyszymy zewsząd o trudnościach i problemach, jakie ma on ze sobą przynieść.
Poczynając od problemów społecznych, przez różnego rodzaju kryzysy, a wśród nich szczególnie wskazując na kryzys duchowy człowieka, hierarcha wymienił szereg trosk współczesnego świata. Zauważył też, że coraz większy problem z wychowaniem młodego człowieka i z obudzeniem wrażliwości na wartość i godność życia ludzkiego od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci.
– Niezależnie od tych trudnych spraw, Kościół już od trzeciej niedzieli adwentu apeluje o radość w nas, naszych sercach i rodzinach – zauważył biskup i podkreślił, że apel ten nie jest ani prowokacją, ani bagatelizowaniem problemów codzienności. – To konsekwencja Kościoła w uświadamianiu orędzia posłańca z niebios. – wyjaśnił i wskazał, że – chrześcijanin nie raduje się tylko z tego, co pomyślnego spotyka go na co dzień. Chrześcijanin wie i tym żyje, że ma trwałe i pewne powody do radości: Bóg jest z nami, miłuje nas i pragnie naszego dobra.
Hierarcha przypomniał, że ochrzczeni są dziećmi Bożymi i domownikami domu który wznosi Bóg. Bp Czaja uświadamiał, że rozciąga się przed nimi wspaniała perspektywa, bo „jesteśmy dziedzicami Bożego Królestwa”. – Przed nami możliwość spełnienia żywota, zanurzenia go w Bogu na wieki – zaznaczył opolski ordynariusz.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.