Offcanvas Section

W czwartek (4 kwietnia) o godz. 11.00 w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła odbyło się rekolekcyjne spotkanie dla młodzieży ze szkół średnich. W nauce rekolekcyjnej, wzięli udział uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego nr 3, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 8 w Opolu. Na początku spotkania młodzież zaprezentowała występ pantomimiczny obrazujący skutki grzechu oraz potęgę miłości Boga. Po rozważaniu opartym na przypowieści o synu marnotrawnym zostało odprawione nabożeństwo drogi krzyżowej, podczas której księża w konfesjonałach sprawowali sakrament pokuty i pojednania. Dziękujemy nauczycielom, katechetom, a przede wszystkim młodzieży za wzięcie udziału w tym wydarzeniu.

zdjęcia: Piotr Dobrowolski

56533779339524560006837860817484565970944n
562050627378020766211765665899918917632000n
56440227797189603997467622669768570175488n
56201190580708469074723742799527097925632n
5620110410367045598494376228728148670808064n
55959659567946777021130201414625944666112n

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.