Offcanvas Section

W poniedziałek 13 maja w szpitalu w Nysie zmarł br. Jerzy Adam Marszałkowicz. Miał 88 lat.

Brat Jerzy Adam Marszałkowicz pochodził z wioski pod Tarnowem. Po wojnie razem z rodzicami przeniósł się do Wrocławia, gdzie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego i przyjął niższe święcenia kapłańskie.
Od 1969 roku pracował na furcie seminarium, gdzie miał ciągłą styczność z bezdomnymi, biednymi, alkoholikami, zwolnionymi z więzień, którzy przychodzili prosić o pomoc. Od niego ją dostawali.
W 1981 roku za zgodą przełożonych opuścił seminarium. Z grupą współpracowników oficjalnie założył Towarzystwo Pomocy im. Adama Chmielowskiego.
W grudniu 1981 r. grupa inicjatorów wraz z księdzem Jerzym Marszałkowiczem powołała do życia Towarzystwo Pomocy im. Adama Chmielowskiego. Głównym zadaniem Towarzystwa stało się tworzenie schronisk dla bezdomnych. Pierwsze, nazwane Schroniskiem Brata Alberta, powstało we Wrocławiu. Brat Jerzy Marszałkowicz zamieszkał w nim wraz z podopiecznymi, których liczba sięgała nawet ponad 100 osób. Później powstały w całej Polsce liczne schroniska dla mężczyzn, kobiet i matek z dziećmi, a także sierocińce i hospicja. 
W 1988 roku Kuria Biskupia w Opolu przekazała towarzystwu pusty budynek klasztorny w Bielicach koło Łambinowic, gdzie powstała druga noclegownia towarzystwa. Br. Jerzy Marszałkowicz przeniósł się do Bielic i początkowo kierował miejscowym oddziałem towarzystwa. Towarzystwo prowadzi obecnie 40 placówek noclegowych w całej Polsce w tym między innymi w Bielicach, Jasienicy Górnej i Pępicach na Opolszczyźnie. Od 2010 roku br. Jerzy Marszałkowicz wycofał się z bieżącej pracy w stowarzyszeniu, ale do końca swoich dni mieszkał w Bielicach w jednym pokoju z innymi bezdomnymi. Był osobą niesłychanie skromną i głęboko uduchowioną.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.