Offcanvas Section

Mieszkańcy Domu Księży Emerytów pożegnali już modlitwą trumnę z ciałem śp. biskupa Jana, która została następnie przewieziona do kościoła świętego Aleksego w Opolu. Tam na modlitwie różańcowej czuwali przyjaciele, rodzina i wierni.

26 maja w katedrze opolskiej odbyły się uroczystości pogrzebowe biskupa Jana Bagińskiego. Trumnę z ciałem Zmarłego w uroczystej procesji przeniesiono z kościoła świętego Aleksego  do katedry opolskiej, gdzie została odprawiona Msza święta. Przewodniczył jej ksiądz biskup Jan Wieczorek, a Słowo Boże wygłosił arcybiskup Alfons Nossol.

***

Ksiądz Biskup Jan Bagiński, emerytowany opolski biskup pomocniczy w niedzielę 19 maja 2019 r. w godzinach wieczornych odszedł do wieczności śp.

***

Biskup Jan Bagiński urodził się 31 maja 1932 r. w niewielkiej wsi Kamionka (obecnie Olchiwka) na Wołyniu jako jedyne dziecko w rodzinie Antoniego i Leonardy zd. Bagiński. Pod koniec wojny wraz z najbliższymi musiał opuścić rodzinne strony i udać się najpierw w okolice Chełma Lubelskiego, a następnie do Opola.
Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1951 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego dnia 17 czerwca 1956 r. w opolskim kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Po święceniach kapłańskich przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Pyskowicach, a dodatkowo angażował się w prowadzenie budowy kościoła filialnego w Pniowie, należącym do parafii Paczyna. W 1958 r. został przeniesiony jako wikariusz do parafii w Nowej Wsi Królewskiej, jednak już rok później bp F. Jop powierzył 27-letniemu wówczas ks. Janowi Bagińskiemu niełatwy urząd prefekta alumnów w seminarium duchownym.
Posługę wychowawcy w seminarium łączył z intensywną pracą naukową, w efekcie której w 1962 r. uzyskał w KUL, pod kierunkiem ks. prof. Władysława Poplatka, magisterium z teologii na podstawie pracy Elementy składowe powołania kapłańskiego w nauce papieży XX wieku. W późniejszych zaś latach uzyskał na tejże samej uczelni licencjat i doktorat na podstawie pracy Teologiczne i psychologiczne kryteria zdatności do kapłaństwa, przygotowany pod kierunkiem ks. biskupa prof. Alfonsa Nossola. Ponadto w seminarium prowadził zajęcia z lektoratu języka łacińskiego, angażował się w okolicznych parafiach, ceniony był jako kaznodzieja, rekolekcjonista, także zapraszany bywał z konferencjami do różnych środowisk.
Po 17 latach pracy w seminarium duchownym bp F. Jop powierzył mu w 1976 r. urząd proboszcza parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. Pilną potrzebą w tym mieście była budowa drugiej świątyni i utworzenia drugiej parafii. Nowo mianowany proboszcz przygotował wszystko, co niezbędne dla wdrożenia budowy, a już jako biskup w niedzielę 28 czerwca 1987 r. dokonał konsekracji nowego kościoła, który został wzniesiony pod kierunkiem ks. Franciszka Drendy.
Ks. Jan Bagiński był również dziekanem dekanatu kluczborskiego oraz dziekanem rejonowym w Kluczborku, jednym z pięciu, na które była podzielona diecezja opolska od 1981 r. W uznaniu dla jego pracy parafialnej i diecezjalnej w 1981 r. został on odznaczony przez Ojca Świętego Jana Pawła II godnością kapelana Jego Świątobliwości.
16 lipca 1985 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go – wraz z ks. Gerardem Kuszem – biskupem pomocniczym w Opolu, ze stolicą tytularną Tagarata w metropolii Kartaginy. Konsekracja obydwu nowych biskupów miała miejsce w katedrze opolskiej w uroczystość Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia 1985 r. Szafarzem święceń biskupich był prymas Polski kard. Józef Glemp, w asyście kard. Henryka Gulbinowicza, metropolity wrocławskiego i miejscowego ordynariusza, bpa Alfonsa Nossola. Za hasło biskupiej posługi bp J. Bagiński przyjął słowa Sewire Deo et populo – Służyć Bogu i ludowi. Swoje zadania pełnił zgodnie z przyjęta maksymą, służąc z wielkim oddaniem przez 34 lata na różnych odcinkach swojej posługi biskupiej. 14 sierpnia 2009 r. Ojciec Święty Benedykt XVI przyjął rezygnację biskupa Jana Bagińskiego z pełnionego urzędu biskupa pomocniczego i przeniósł w stan spoczynku. Odszedł do Pana zaopatrzony sakramentami w swoim mieszkaniu przy ul. Kardynała Kominka w 5 niedzielę Wielkanocy, 19 maja 2019 r. na kilkanaście dni przed swoimi 87. urodzinami.

*żródło/fot.: Radio Doxa

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.