Offcanvas Section

W tym roku Nagroda Hyacinthus Opoliensis została wręczona Pani Krystynie Winiarskiej, osobie o wielkiej kulturze osobistej, która jest kochającym Kościół świadkiem wiary. Wciąż bardzo aktywnie służy całemu pokoleniu doradców rodzinnych. Oddana duszpasterstwu rodzin, z którym związana jest od lat, przekonuje o wartości metod naturalnych nie tylko dla samego rodzicielstwa, ale życia w ogóle. Wśród licznych inicjatyw, które podejmowała warto wspomnieć powołany w województwie opolskim oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. Była także współzałożycielem i przez wiele lat członkiem zarządu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej oraz Stowarzyszenia Rodzina Rodzinie.

Nagroda Hyacinthus Opoliensis została ustanowiona przez biskupa opolskiego Andrzeja Czaję w 2012 roku, w czterdziestą rocznicę ustanowienia Diecezji Opolskiej. Stanowi najwyższe wyróżnienie przyznawane osobom świeckim, które znacząco przyczyniły się dla rozwoju kulturowego i duchowego diecezji. Statuetka nawiązuje do św. Jacka - Hyacintha, urodzonego w Kamieniu Śląskim, patrona kościelnej Metropolii Górnośląskiej.
Jej wręczeniu, którego dokonuje biskup opolski, towarzyszy najczęściej uroczysta liturgia i inne wydarzenia religijne i kulturalne.
W tym roku nagroda została wręczona pani Krystynie Winiarskiej w niedzielę 8 września po Eucharystii sprawowanej w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.