Offcanvas Section

Po raz 5. w święto Świętych Młodzianków (28 grudnia) w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy sprawowana była Eucharystia w intencji diecezjan pracujących za granicą i ich rodzin. - Gromadzimy się, żeby prosić w intencji tych wszystkich, którzy doświadczają rozłąki z powodu pracy zarobkowej - mówił ks. Henryk Pichen, witając w jemielnickiej parafii bp. Andrzeja Czaję. Podkreślał, że ceną takiej rozłąki nieraz staje się poczucie odrzucenia, utrata rodziny, a nawet śmierć. - Jako wspólnota parafialna w ostatnim czasie żegnaliśmy ojca i syna, którzy wracali z pracy w Niemczech i zginęli na drodze - wspominał ks. Pichen.
W Mszy św. uczestniczyło kilkadziesiąt osób. - Przyszliście; bo cenicie modlitwę i Eucharystię, którą sprawujemy w waszych intencjach i za was - z wdzięcznością zwrócił się do obecnych bp Andrzej Czaja. - Modlimy się nie tylko za tutaj obecnych, bo można powiedzieć, że jest was najwierniejsza resztka, ale tej modlitwy potrzebują całe rzesze ludzi, którzy z naszej ziemi emigrują. Ten problem społeczny ciągle jest nierozwiązany i negatywnie wpływa zwłaszcza na dzieci - mówił ordynariusz. Podkreślał, że codziennej obecności rodziców w życiu dziecka, dobrych relacji pełnych miłości nie zastąpią telefony czy inne łącza.
W homilii biskup przypominał, że głoszoną ustami wiarę trzeba wyznawać całym życiem. Zachęcał do bycia człowiekiem pobożnym, a więc w codzienności żyjącym tym, co Bóg mówi. Prosił też, by doceniać sakrament pokuty i pojednania, który pozwala żyć w łasce uświęcającej. Zachęcał, by pracować i wszystko czynić na większą chwałę Bożą.
Biskup Czaja nawiązał też do sytuacji uchodźców. - To ludzie, którzy doświadczają o wiele więcej bólu, aniżeli wy, którzy udajecie się daleko za pracą. Ten problem jest bardzo trudny do rozwiązania - mówił. Podkreślił, że właśnie dlatego potrzeba modlić się za uchodźców. -I to co dnia - zakończył.

Anna Kwaśnicka

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.