Offcanvas Section


Drodzy Jubilaci!

Przed 25 laty gdy zawieraliście sakramentalny związek małżeński świadomie  zaprosiliście na wspólne wędrowanie samego Boga. W wypełnianiu swojego powołania małżeńskiego uczyliście się od Chrystusa wzajemnej miłości miłosiernej. Poprzez sakrament staliście się widzialnym znakiem Jego miłości, cierpliwości i wyrozumiałości. Wasza jedność małżeńska i trwanie przy Bogu to owoc codziennej modlitwy, gorliwej, osobistej, ufnej wiary, otwierającej się na Pana, który powiedział: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28).

Dziś jesteście szczególnym świadectwem dla narzeczonych i młodych małżeństw pokazując, że w okresach szczególnej wrażliwości i słabości spotkanie z żywym Chrystusem, Panem Przymierza jest niezbędnym źródłem siły i odnowy. To Wasze świadectwo życia sakramentalnego jest dzisiaj szczególnie potrzebne, kiedy mnożą się style życia i upowszechniają mody i kultury poddające w wątpliwość wartość małżeństwa, posuwając się nawet do uznania za niemożliwy wzajemny dar z siebie małżonków aż do śmierci, w radosnej wierności. Tymczasem,  gdy pielęgnuje się konsekwentnie klimat życia chrześcijańskiego nie istnieją tak trudne sytuacje, by nie dało się im sprostać. Dlatego przez swoje trwanie w jedności małżeńskiej stanowicie najbardziej wyrazisty i przekonujący apostolat w obecnych czasach.

Łącząc się modlitewnie w Waszej jubileuszowej radości i dziękczynieniu Bogu, gorąco i serdecznie zapraszam Was Drodzy Małżonkowie Jubilaci i Waszych najbliższych do uczestnictwa w uroczystej Mszy św. Jubileuszowej 5 września (niedziela) o godz. 14.00 w kościele seminaryjnym pw. Św. Jadwigi przy ul. Drzymały 1 w Opolu, która zostanie odprawiona w intencji wszystkich małżeństw obchodzących w tym roku swoją 25. rocznicę ślubu. Tegoroczna pielgrzymka jubilatów małżeńskich podkreśli też w szczególny sposób wartość Roku Rodziny, który ustanowił Papież Franciszek.

Niech Bóg Wam pomaga trafnie rozpoznawać, czego najbardziej potrzebuje dzisiejsza rodzina. Was i Wasze rodziny zawierzam Maryi, Królowej Rodzin. Niech Ona zawsze Wam towarzyszy i otacza swą opieką. Z serca błogosławię Wam i Waszym bliskim!

+ Andrzej Czaja
BISKUP OPOLSKI

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.