Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w sobotę 28 października 2023 r. w 95. roku życia i w 68. roku kapłaństwa zmarł ks. Józef Szwarc, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Mikołaja w Ligocie Prószkowskiej.

*** 

Urodził się 17 XII 1928 r. w Zduńskiej Woli w rodzinie Józefa i Leokadii zd. Kawecka. W 1935 r. zaczął uczęszczać do szkoły powszechnej w rodzinnym mieście, ale jego  edukację przerwał w 1939 r. wybuch wojny. Przebywał wtedy najpierw w domu rodzinnym, a od 1942 r. pracował w Domu Misyjnym w Zduńskiej Woli. W 1946 r. wraz z rodzicami przyjechał na teren Śląska Opolskiego i zamieszkał w Prudniku, gdzie w 1948 r. ukończył dwa semestry Szkoły Ogólnokształcącej dla Dorosłych. W latach 1948-1950 kształcił się w Niższym Seminarium Duchownym w Gliwicach, a po jego przekształceniu w szkołę dla pracujących przeniósł się do nowo otwartego Niższego Seminarium Duchownego w Opolu, gdzie w 1951 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 VI 1956 r. w katedrze opolskiej z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego.

Po święceniach został mianowany wikariuszem parafii Trójcy Świętej w Bogacicy (1956-1961), a następnie  od stycznia do września 1961 r. był wikariuszem parafii Świętego Krzyża w Bytomiu-Miechowicach. We wrześniu 1961 r. został ustanowiony duszpasterzem w Rogach jako wikariusz parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu. W latach 1962-1970 był wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich. W sierpniu 1970 r. został mianowany proboszczem parafii św. Mikołaja w Ligocie Prószkowskiej i pełnił tę posługę tę przez 33 lata aż do przejścia na emeryturę w 2003 r. Zamieszkał wtedy w Domu Księży Emerytów w Opolu. Biskup Opolski nadał mu w lutym 1996 r. tytuł dziekana honorowego, a w czerwcu 1996 r. radcy duchownego. Zmarł w 28 X 2023 r.

***  

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w czwartek 2 listopada 2023 r. o godz. 16.00  w kościele pw. św. Mikołaja w Ligocie Prószkowskiej.
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek 3 listopada 2023 r. o godz. 12.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli.

***  

Polecajmy śp. ks. Józefa Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Józef, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.