Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w 91 roku życia, w 71. roku życia zakonnego oraz w 65. roku kapłaństwa zmarł o. Antoni Skwierawski, Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej posługujący przez wiele lat w Kędzierzynie-Koźlu.

***

Antoni Skwierawski urodził się 3 czerwca 1933 roku w Kaliszu Kaszubskim (powiat Kościerzyna), parafia Dziemiany (dekanat bruski – diecezja pelplińska). Naukę na poziomie gimnazjalnym pobierał w Małym Seminarium Duchownym w Lublińcu (1949-1952). Następnie wstąpił do nowicjatu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Markowicach. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1953 roku. Rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze. Tutaj składa profesję wieczystą 8 września 1957 roku. Święcenia prezbiteratu otrzymał 24 czerwca 1959 roku z rąk bp. Juliusza Bieńka z Katowic. Po święceniach kapłańskich pierwszą obediencję otrzymał do Lublińca na staż pastoralny (1960-1961), następnie w charakterze misjonarza ludowego posługiwał w Katowicach (1961-1965) i Poznaniu (1965-1968). W 1968 roku został mianowany superiorem wspólnoty zakonnej w Poznaniu. W 1974 roku wraca do Katowic jako misjonarz ludowy. W latach 1975-1978 pełni tu dodatkowo funkcję drugiego radnego domowego. W latach 1978-1981 jest superiorem wspólnoty zakonnej przy kościele św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu. Po przeniesieniu się wspólnoty oblackiej na Pogorzelec pozostaje w niej jako misjonarz ludowy. W 1986 roku zostaje skierowany do Gdańska jako superior wspólnoty. W 1989 roku dodatkowo obejmuje funkcję rektora kościoła św. Józefa. W 1993 roku powraca do Kędzierzyna-Koźla jako misjonarz ludowy. Angażuje się w miejscowej wspólnocie parafialnej i w miarę sił wyjeżdża na pomoc duszpasterską do Niemiec. Od 1 listopada br. należał do wspólnoty zakonnej w Lublińcu, przebywając na oblackiej infirmerii.

***

Uroczystości pogrzebowe:

 • Piątek, 17 listopada br. w parafii św. Eugeniusza de Mazenoda w Kędzierzynie-Koźlu (ul. Ligonia 22)

      17.30 – różaniec w intencji zmarłego

      18.00 – Msza św. żałobna

 • Sobota, 18 listopada br. w parafii św. Stanisława Kostki w Lublińcu (ul. Piłsudskiego 6).

      10.30 – różaniec w intencji zmarłego

      11.00 – Msza św. pogrzebowa

      Bezpośrednio po Mszy św. przejście na oblacką kwaterę cmentarza przy ul. Spokojnej w Lublińcu oraz pochówek

***

Polecajmy śp. o. Antoniego Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Antoni, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.