Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w niedzielę 26 listopada 2023 r. w 82. roku życia i w 58. roku kapłaństwa zmarł ks. Manfred Słaboń, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Nawiedzenia NMP w Łączniku.

***

Śp. ks. Manfred Słaboń urodził się 19 X 1941 r. w Staniszczach Wielkich w rodzinie Wiktora i Adelajdy zd. Czudaj. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości i kontynuował naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Gliwicach. Po dwóch latach jednak, ze względu na trudną sytuację materialną, musiał przenieść się do liceum ogólnokształcącego w Strzelcach Opolskich, gdzie w 1959 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 20 VI 1965 r. w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Opolu z rąk bpa Wacława Wyciska. Po święceniach został wikariuszem w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim (1965–1968), potem w parafii Dobrego Pasterza w Bytomiu-Karbiu (1968–1972), następnie przez rok w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy (1971-1972), a kolejne trzy lata w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku (1972-1975). W 1975 r. został mianowany proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Olbrachcicach. Po pięciu latach posługi w tej parafii został proboszczem parafii Nawiedzenia NMP w Łączniku, w której duszpasterzował przez 36 lat, aż do przejścia na emeryturę w 2016 r. Pozostał wtedy na terenie parafii. Trwałym pomnikiem jego posługi pozostaną wzniesione z jego inicjatywy kościoły filialne pw. Niepokalanego Serca Maryi w Mosznej i pw. Świętej Teresy Benedykty od Krzyża w Pogórzu. Za czasów jego posługi zaadaptowano pomieszczenia gminne w Chrzelicach na kaplicę. Jego wielką pasją była etnografia i językoznawstwo. Przez lata spisywał opowieści ludzi o dawnym życiu na Śląsku i tworzył swój Słownik Gwar Śląskich. Jest autorem wierszy, niektóre z nich zostały opublikowane.  Biskup Opolski nadał mu w 2004 r. tytuł dziekana honorowego. Zmarł 26 XI 2023 r.

***   

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w środę 29 listopada 2023 r. o godz. 16.00 w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Łączniku;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 30 listopada 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Łączniku. Pochówek bezpośrednio po Mszy św. przy kościele parafialnym.

***  

Polecajmy śp. ks. Manfreda Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Manfred, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.