Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w niedzielę 31 grudnia 2023 r. w 91. roku życia i w 67. roku kapłaństwa zmarł ks. prałat Wolfgang Globisch, emerytowany proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Niepokalanego Serca Maryi w Kolonowskiem.

***

Urodził się 23 I 1933 r. w Zakrzowie k. Opola w rodzinie rolniczej Pawła i Małgorzaty zd. Habicht. Uczęszczał początkowo do szkoły podstawowej w Zakrzowie i Opolu, jednak z powodu działań wojennych znalazł się z rodzicami w Wierzchu – rodzinnej miejscowości jego ojca. Po wojnie rodzice znaleźli posadę w klasztorze sióstr elżbietanek w Czarnowąsach i przeprowadzili się do tej miejscowości. W Czarnowąsach ukończył szkołę podstawową, a następnie kontynuował naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Nysie (ostatnia klasa w Opolu), gdzie uzyskał w 1951 r. świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 VI 1956 r. z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego w katedrze opolskiej. Po święceniach był wikariuszem w parafiach: św. Jana Ewangelisty w Paczkowie (1956-1957), św. Anny w Krzyżanowicach (1957-1958), św. Mikołaja w Pyskowicach (1958-1959) i w parafii NSPJ w Raciborzu (1959-1960). W latach 1960-1974 był proboszczem parafii NSPJ w Wawelnie, a od 1974 do 2003 r. – parafii Niepokalanego Serca Maryi w Kolonowskiem. W latach 1983-1985 pełnił również funkcję wicedziekana, a następnie (1985-1990) dziekana dekanatu Dobrodzień. W latach 1967-1978 był diecezjalnym duszpasterzem ministrantów. Od 2003 roku przez wiele lat rezydował w parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Opolu-Grudzicach. W 2010 roku przeszedł na emeryturę.

Już w pierwszych latach kapłaństwa angażował się w proces pojednania polsko-niemieckiego, współpracując z ruchem młodych niemieckich katolików Znaki Pokuty. Jako proboszcz w Wawelnie zainicjował działające do dzisiaj w diecezji opolskiej dzieło kolędników misyjnych. Po upadku komunizmu zaangażował się w tworzenie struktur i dzieł Caritas Diecezji Opolskiej, której był wicedyrektorem. Był m.in. twórcą Centralnej Polsko-Niemieckiej Biblioteki Caritas im. Josepha Eichendorffa w Opolu i jej dyrektorem (została poświęcona w 2000 roku). Stworzył sieć „bibliobusów” – autobusów z książkami, który dostarczał osobom zainteresowanym literaturę polską i niemiecką. Tworzył również struktury duszpasterstwa mniejszości. Od 1990 roku przez 20 lat pełnił funkcję duszpasterza mniejszości narodowych i etnicznych diecezji opolskiej. Zainicjował powstanie biuletynu „Die Heimatkirche”, dwujęzycznej „Drogi do nieba”, śpiewnika „Głos serca” i chorału dla organistów. Był pomysłodawcą Pielgrzymki Narodów do Zlatych Hor i wieloletnim organizatorem Pielgrzymki Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę Świętej Anny. Jest autorem kilku publikacji historycznych, m.in. „Z dziejów Wspólnoty Parafialnej i kościoła w Kolonowskiem. 50-lecie poświęcenia świątyni” (2004), „Wczoraj i dziś Parafii Wierzch” (2016), „Dzieje parafii: Wawelno, Prądy, Siedliska, Sosnówka” (2017), „Opolski męczennik, ks. Georg Hertel. Świadek wiary i miłości” (2019), „Przedziwne są Drogi Pańskie. Biblioteki Caritas 1989-2010” (2021).

Biskup Opolski nadał mu w 1976 r. tytuł dziekana honorowego, a w 1990 r. radcy duchownego. W 2006 r. został uhonorowany tytułem kapelana Jego Świątobliwości. W roku 2010 otrzymał od prezydenta Niemiec Złoty Krzyż Zasługi I Klasy Republiki Federalnej Niemiec, a w roku 2011 – od prezydenta RP – Złoty Krzyż Zasługi.

Zmarł 31 XII 2023 r. w Domu Księży Emerytów w Opolu.

*** 

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w czwartek 4 stycznia 2024 r. o godz. 18.00 w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Kolonowskiem;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek 5 stycznia 2024 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Kolonowskiem. Pochówek bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu parafialnym.

***  

Polecajmy śp. ks. Wolfganga Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Wolfgang, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.