Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Spis treści15 VIII 1945 – powołanie Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego – decyzją kard. Augusta Hlonda – z nominacją ks. Bolesława Kominka na administratora apostolskiego w Opolu;

9 IX 1945 – ingres ks. Bolesława Kominka do kościoła św. Krzyża w Opolu, który pełni odtąd funkcję katedry;

1946 – powstanie Drukarni św. Krzyża w Opolu i Księgarni św. Krzyża oraz Wydawnictwa św. Krzyża (1947 r.) – zlikwidowane przez władze w 1950 r. W 1958 r. bp Jop wznowił funkcjonowanie wydawnictwa, ale bez drukarni;

15 VIII 1949 – erygowanie Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Opolu (od 1952 r. – w Nysie);

26 I 1951 – zmuszenie przez władze państwowe ks. administratora Bolesława Kominka do opuszczenia Opola; wikariuszem kapitulnym w Opolu ustanowiony zostaje ks. Emil Kobierzycki;

6 X 1954 – 27 X 1955 – internowanie kard. Stefana Wyszyńskiego w Prudniku-Lesie;

16 XII 1956 – ingres bp. Franciszka Jopa do kościoła św. Krzyża w Opolu;

16 XI 1958 – nominacja ks. oficjała Wacława Wyciska na biskupa pomocniczego dla Opola (sakra biskupia 25 I 1959 r., zm. 22 III 1984 r.);

20 V 1959 – nominacja ks. Henryka Grzondziela na biskupa pomocniczego dla Opola (sakra biskupia 16 VIII 1959 r., zm. 24 V 1968 r.);

1964-1966 – pierwsza peregrynacja kopii Obrazu Jasnogórskiego;

13-14 VIII 1966 – obchody Milenium Chrztu Polski w Opolu i Kamieniu Śląskim;

25 V 1967 – mianowanie bp. Franciszka Jopa administratorem apostolskim ad nutum Sanctae Sedis;

6 VI 1970 – nominacja ks. kanclerza Antoniego Adamiuka na biskupa pomocniczego w Opolu (sakra biskupia 5 VII 1970 r., zm. 25 I 2000 r.);

 

 

28 VI 1972 – bulla papieża Pawła VI Episcoporum Poloniae coetus powołująca m.in. diecezję opolską i włączająca ją do zreorganizowanej metropolii wrocławskiej;

1975 – powstanie Studium Organistowskiego w Opolu (w 1981 r. włączone do Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego w Opolu, w 1984 r. przekształcone w Studium Muzyki Kościelnej, od 1994 r. funkcjonuje przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego);

24 IX 1976 – śmierć pierwszego biskupa opolskiego Franciszka Jopa;

25 VI 1977 – nominacja ks. profesora Alfonsa Nossola na drugiego biskupa opolskiego (sakra biskupia 17 VIII 1977 r.);

1977 – powołanie w Opolu Studium Teologiczno-Duszpasterskiego, przekształconego w 1980 r. w Diecezjalny Instytut Teologiczno- -Pastoralny (później afiliowany do KUL);

16 X 1977 – reaktywowanie Wydawnictwa św. Krzyża, od 1990 r. także Drukarni św. Krzyża;

12 VI 1981 – nominacja ks. Jana Wieczorka na opolskiego biskupa pomocniczego (sakra biskupia 16 VIII 1981 r.; od 25 III 1992 r. biskup gliwicki);

1981 – wyjazd pierwszych księży Fidei Donum na misje;

21 VI 1983 – pobyt Papieża Jana Pawła II na Górze św. Anny i ukoronowanie obrazu Matki Boskiej Opolskiej;

23 VI 1983 – udział kard. Józefa Ratzingera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary w pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców na Górze Świętej Anny i poświęcenie przez niego kamienia węgielnego kościoła w Choruli;

22 IX 1983 – poświęcenie Diecezjalnego Domu Księży Emerytów w Opolu;

8 VII 1985 – nominacja na opolskich biskupów pomocniczych: ks. Jana Bagińskiego (sakra biskupia 15 VIII 1985 r., zmarł 19 V 2019 r.) i ks. Gerarda Kusza (sakra biskupia 15 VIII 1985 r., od 25 III 1992 r. gliwicki biskup pomocniczy, zmarł 15 III 2021 r.);

25 I 1986 – erygowanie Archiwum Diecezjalnego;

21 XI 1987 – otwarcie Muzeum Diecezjalnego;

4 VI 1989 – rozpoczęcie sprawowania liturgii w jęz. niemieckim dla wiernych niemieckojęzycznych;

9 XI 1989 – powołanie do życia Caritas Diecezji Opolskiej;

25 III 1992 – Bulla papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus wprowadzająca nowy podział administracyjny diecezji w Polsce; z diecezji opolskiej 90 parafii włączono do nowo ustanowionej diecezji gliwickiej, a 15 do kaliskiej. Diecezja opolska i gliwicka zostały włączone do nowo powołanej metropolii katowickiej;

5 XII 1992 – nominacja ks. profesora Jana Kopca na opolskiego biskupa pomocniczego (sakra biskupia 6 I 1993 r., od 29 XII 2011 r. biskup gliwicki);

1993 – powołanie Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia, obejmującej Dom Matki i Dziecka, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy i Diecezjalną Poradnię Rodzinną;

10 III 1994 – powstanie w Opolu – przy osobistym zaangażowaniu biskupa opolskiego – państwowego uniwersytetu z Wydziałem Teologicznym (wówczas 12. w kraju);

14 VIII 1994 – poświęcenie kaplicy św. Jacka (wraz z kompleksem pałacowym) w Kamieniu Śląskim, podniesionej następnie do godności Diecezjalnego Sanktuarium św. Jacka;

1 I 1995 – powstanie Opolskiego Oddziału Gościa Niedzielnego;

15 IV 1995 – powstanie diecezjalnej rozgłośni radiowej; 1995-1996 – druga peregrynacja kopii Obrazu Jasnogórskiego;

15 VIII 1997 – przeniesienie Wyższego Seminarium Duchownego z Nysy do Opola (od 2011 r. funkcjonuje jako Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu – dla diecezji opolskiej i gliwickiej);

15 VIII 1997 – powstanie Domu Księży Emerytów w Nysie;

2002-2005 – I Synod Diecezji Opolskiej;

16 IV 2003 – nominacja ks. prałata Pawła Stobrawy na opolskiego biskupa pomocniczego (sakra biskupia 14 V 2003 r.);

12 V 2003 – poświęcenie ośrodka Skowronek w Głuchołazach;

20 IX 2007 – beatyfikacja założycielki sióstr elżbietanek, s. Marii Luizy Merkert w Nysie;

14 VIII 2009 – nominacja ks. profesora Andrzeja Czai na trzeciego biskupa opolskiego (sakra biskupia 29 VIII 2009 r.);

14 IV 2011 – erygowanie Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu;

7 XII 2013 – nominacja ks. kanclerza Rudolfa Pierskały na opolskiego biskupa pomocniczego (sakra biskupia 11 I 2014 r.);

7-8 XI 2014 – uroczyste przeniesienie doczesnych szczątków śp. bp. Józefa Marcina Nathana z Opavy do Branic;

1 I 2015 – powołanie Kapituły Odnowy Katedry Opolskiej, wspierającej działania promujące ideę odnowy świątyni katedralnej;

24 VI 2017 – Zawierzenie Miasta Opola Matce Bożej w ramach obchodów 800-lecia Opola;

22 VIII 2020 – poświęcenie Domu Nadziei w Opolu przez kard. Konrada Krajewskiego, jałmużnika Ojca Świętego Franciszka;

23 V 2021 – ustanowienie Diecezjalnego Sanktuarium św. Rity w Głębinowie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.