Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 • bp Rudolf Pierskała

  Biskup Pomocniczy
  Listy, słowa pasterskie, odezwy, komunikaty.

List biskupa pomocniczego Rudolfa Pierskały o przygotowaniach
diecezji opolskiej do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie

Gość w dom, Bóg w dom
 

Drogie Siostry i Drodzy Bracia!

Nadchodzący 2016 r. będzie dla Kościoła w Polsce czasem szczególnym. Wdzięczność za 1050 lat chrześcijaństwa złączy się z radosnym doświadczeniem wiary młodych ludzi, którzy wraz Ojcem Świętym Franciszkiem przybędą do Polski na Światowe Dni Młodzieży. Kierunek przygotowań do tego wydarzenia wyznaczył papież podczas spotkania młodych w Rio de Janeiro w 2013 r., wołając: „…dodaj Chrystusa do swojego życia, a znajdziesz przyjaciela, […]; dodaj Chrystusa, a twoje życie będzie pełne Jego miłości” (25.07.2013). Nasze przygotowanie, realizowane dotąd głównie przez młodzież w ramach programu Bota fe, czyli Dodaj wiary, trzeba teraz zintensyfikować i rozszerzyć na całą wspólnotę diecezjalną. Trzeba otworzyć serca, ale także domy i parafie, na doświadczenie spotkania z Jezusem i wyrazić gotowość dania świadectwa naszej wiary przed młodymi z całego świata.

1. Jezus Chrystus w łodzi Kościoła

Ewangelia dzisiejszej niedzieli jest obrazem życia wiary. Unosząca się na jeziorze codzienności łódź naszego życia narażona jest na niebezpieczne burze. Mam na myśli bolesne doświadczenia: straty, cierpienia, nagłej choroby, odrzucenia przez innych a nawet nienawiści, które bywają źródłem lęku, wątpliwości w wierze i beznadziei. Wówczas na Jeziorze Genezaret, w łodzi wzburzonej falami, Apostołowie zawołali: „Panie, ratuj, bo giniemy”. I to jest wciąż aktualny ratunek dla nas: zaufać Panu i do Niego się zwrócić.
Łódź z Apostołami i Jezusem stanowi piękny obraz rzeczywistości Kościoła, wspólnoty wierzących, którzy doświadczając na co dzień obecności Jezusa i ufając Mu, nie lękają się przeciwności i są gotowi wspólnie z Nim pokonywać odmęty życia. Dzięki Jezusowi doświadczają też prawdziwej radości wspólnego rejsu ku szczęśliwej wieczności.
W przyszłym roku do łodzi Kościoła w Polsce, kierowanej przez Jezusa od 1050 lat, wkroczą prawdopodobnie miliony młodych ludzi, by przez kilka dni odbyć rejs przez nasze rodziny, parafie, diecezje aż do kulminacyjnych wydarzeń w Krakowie w dniach 30-31 lipca 2016 r. Trzeba nam zrobić wszystko, aby uczynić naszą łódź gościnną i otwartą, abyśmy wraz z naszymi gośćmi doświadczyli w niej zbawczej obecności Jezusa.

2. Rodzina gościnnym domem

Gościnność słusznie kojarzy nam się z pojęciem domu. Gościnny dom tworzą ludzie, którzy nie tylko go zamieszkują, ale wzajemnie się kochają: żona i mąż, matka i ojciec, rodzice i dzieci, dziadkowie i wnuki. Miłość to pierwszy owoc działania Ducha Świętego. Wraz z nią owocują w nas radość i pokój, cierpliwość i uprzejmość, dobroć i wierność, łagodność i opanowanie. Podobnie u źródła gościnności jest wzajemna miłość domowników. Im więcej tej miłości w nas na co dzień, tym bardziej rodzina staje się gościnnym mieszkaniem dobroci i pokoju. W takiej rodzinie dojrzewa wyobraźnia gościnności i owartość serca. Wówczas sprawdza się powiedzenie: Gość w dom, Bóg w dom.
Wierzę, że z tak rozumianej i przeżywanej gościnności, będzie mogło skorzystać wielu młodych ludzi, którzy przed spotkaniem w Krakowie przybędą na tydzień do naszej diecezji. Nie bójmy się ich zabrać do łodzi naszej diecezjalnej wspólnoty wiary, otworzyć dla nich naszych domów i serc. Pamiętajmy, że wraz z nimi przybywa do nas Jezus ze swoją przemieniającą mocą i darami, zwłaszcza pokoju i radości.
Nie w każdej parafii i domu zamieszkają młodzi, ale gościnność w sensie duchowym i materialnym powinna cechować wszystkie parafie i dekanaty, aby udało się zrealizować w diecezji to, co jest zamierzeniem organizatorów Światowych Dni Młodzieży, czyli aby stał się ona na kilka dni Nazaretem, miejscem spotkania z Bogiem-Człowiekiem w tajemnicy Zwiastowania – tajemnicy niesamowitego zbliżenia się Stwórcy do stworzenia. Będzie to wymagało, oprócz otwartego serca, ofiarowania także czasu i swoich umiejętności językowych i organizacyjnych.

3. Kościół gościnną rodziną

W orędziu na XXX Światowe Dni Młodzieży w 2015 r. papież Franciszek napisał: Przed trzydziestu laty święty Jan Paweł II ustanowił w Kościele Światowe Dni Młodzieży. Ta młodzieżowa pielgrzymka poprzez różne kontynenty pod przewodnictwem Następcy Piotra była naprawdę inicjatywą opatrznościową i proroczą. Wspólnie dziękujemy Panu za cenne owoce, jakie ona przyniosła w życiu wielu młodych ludzi na całym świecie! Jak wiele ważnych odkryć – zwłaszcza odkrycie Chrystusa, Drogi, Prawdy i Życia, oraz Kościoła, jako wielkiej i gościnnej rodziny!
Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży i czynienie ich kolejną okazją do odkrycia Chrystusa i Kościoła trwają w naszej diecezji od kilku lat. Młodzi ludzie z różnych jej zakątków mają okazję do spotkań podczas tzw. Prologów. Dzielą oni radość i entuzjazm, zawierają przyjaźnie, a przede wszystkim trwają w modlitwie. Tym, którzy podjęli się tego dzieła i tym, którzy im towarzyszą, wyrażam szczerą wdzięczność. Czas przygotowania już stał się dla wielu młodych ludzi okazją do doświadczenia bliskości Pana Jezusa. A przecież to, co najważniejsze, jeszcze przed nami. Światowe Dni Młodzieży to nie tylko ważne wydarzenie dla Kościoła w Polsce. To czas działania Bożego Ducha, korzystania z charyzmatu budowania wspólnoty wierzących. To czas dodawania Jezusa do swojego życia.
W ostatnim roku przygotowania musimy zrobić wszystko, aby ten czas takim uczynić. Proszę więc wszystkich duszpasterzy, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich wszystkich stanów o kontynuowanie lub podjęcie w parafiach, wspólnotach życia zakonnego i rodzinach gorliwej modlitwy za Światowe Dni Młodzieży. Duszpasterzy i animatorów proszę ponadto, aby Światowe Dni Młodzieży uczynili motywem przewodnim spotkań z młodzieżą w parafiach i dekanatach w oparciu o sugestie Centrum Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji. Niech perspektywa tego wyjątkowego wydarzenia stanie się także okazją do podjęcia stałej pracy formacyjnej z młodymi ludźmi, by odnaleźli swoje miejsce w łodzi Kościoła i doświadczyli bliskości Jezusa, przy którym mogą czuć się bezpiecznie.
Szczególnym czasem modlitewnego przygotowania do dobrego przeżycia przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży będzie tegoroczna Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę. Na pielgrzymim szlaku łatwiej zrozumieć i przyjąć dar wiary, łatwiej też budować się wiarą tych, którzy pielgrzymują z nami. Tych, którzy nie mogą pielgrzymować fizycznie, proszę o duchowe towarzyszenie pielgrzymom przez modlitwę, ofiarowane cierpienie i samotność oraz o rozważanie w liturgii parafialnej i dzięki transmisjom diecezjalnego Radia Doxa tematów podejmowanych na pielgrzymce. Pielgrzymka Opolska i inne pielgrzymki przemierzające latem drogi i miejscowości naszej diecezji stają się także okazją do wyrażenia gościnności tym, którzy trudzą się na pielgrzymim szlaku. Dobre słowo, szklanka wody, ciepły posiłek i dach nad głową ofiarowany pielgrzymom staje się prostym świadectwem umiejętności rozpoznania w bliźnim Jezusa i służby Jemu. Do takiego świadectwa gorąco Was zachęcam.
Nie wolno nam przy tym zapominać o perspektywie przyszłorocznego pielgrzymowania do Krakowa. W ferworze przygotowań organizacyjnych łatwo zapomnieć, iż zaproszenie na Światowe Dni Młodzieży, zwłaszcza na ich kulminacyjną część w Krakowie, skierowane jest także do młodych naszej diecezji. Już dziś trzeba myśleć o wspólnym z naszymi gośćmi wyjeździe do Krakowa, o możliwościach pozyskiwania środków na ten wyjazd, a przede wszystkim o rozbudzaniu w sobie, z pomocą duszpasterzy i animatorów, potrzeby doświadczenia braterskiej wspólnoty z młodymi całego świata i dawania wraz z nimi radosnego świadectwa wiary w Jezusa.

4. Próba naszej gościnności

Drogie Siostry. Drodzy Bracia. Być może wkrótce, jeszcze przed Światowymi Dniami Młodzieży, przyjdzie nam dać świadectwo naszej gościnności i solidarności z potrzebującymi. Od kilku lat z głębokim niepokojem i troską spoglądamy na sytuację wojny domowej w Syrii, w wyniku której zamieszkująca tam wspólnota chrześcijańska doznaje dotkliwych prześladowań. W ostatnim czasie ofensywa tzw. Państwa Islamskiego uczyniła sytuację chrześcijan w tym kraju jeszcze bardziej tragiczną. Pojawiają się też coraz śmielsze głosy nawołujące do konkretnej pomocy. Powstała inicjatywa sprowadzenia do Polski 300 chrześcijańskich rodzin (ok. 1,5 tys. osób). Nie są dziś znane realne szanse powodzenia tej i innych inicjatyw, bo zależą one m.in. od skomplikowanych procedur państwowych. Niewykluczone jednak, iż potrzebna będzie gościnność naszej diecezji, jej pasterzy i wiernych, aby przyjąć te rodziny i udzielić im schronienia i tymczasowej pomocy. Bardzo proszę o żarliwą modlitwę za prześladowanych i łaskę przemiany dla tych, którzy zabijają i zadają wiele ran.
Niech pełna miłości wyobraźnia gościnności wzrasta w nas na drodze przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, a Boże błogosławieństwo towarzyszy wszystkim naszym szlachetnym wysiłkom.


  Bp Rudolf Pierskała
  Wikariusz Generalny

------------------------------------------------------------------------------
Niniejszy list należy odczytać w niedzielę 21 czerwca 2015 r.

† Andrzej Czaja
Biskup Opolski

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.