Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

o pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku anomalii pogodowych
Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej pierwszej encyklice napisał, że „nigdy nie będzie takiej sytuacji, w której caritas poszczególnych chrześcijan nie będzie potrzebna” (Deus caritas est, 29).

O prawdziwości słów papieża mogliśmy się przekonać na początku marca br., kiedy nad naszą diecezją przeszły wiejące z ogromną prędkością wichury. Huragan uszkodził kilkadziesiąt dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych, połamał ogrodzenia, wyrządził szkody w obejściach i sprzęcie. Na szczęście nie było ofiar w ludziach.
Wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób ucierpieli z powodu żywiołu polecamy Bogu w modlitwie, ale także chcemy objąć ich konkretnym gestem pomocy. Nasza diecezjalna Caritas dostarczyła już do kilku najbardziej poszkodowanych parafii po-moc rzeczową m.in. materiały budowlane. Dodatkowo proszę, aby w II Niedzielę Wielkanocną czyli Miłosierdzia Bożego, 30 marca br., przed wszystkimi kościołami naszej diecezji przeprowadzona została zbiórka do puszek dla ofiar gwałtowanych zjawisk pogodowych. Zebrane pieniądze proszę przekazać na konto Caritas Diecezji Opolskiej, która będzie organizowała dalszą pomoc dla poszkodowanych. Niech na-sza wypróbowana ofiarność sprawi, że wszyscy będziemy mogli doświadczać radości Wielkanocy i dzielić się z nią z innymi. 

Abp A. Nossol

Więcej informacji

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.