Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W ostatnich dniach z troską śledzimy sytuację osób na terenie naszej diecezji, które cierpią z powodu gwałtownych żywiołów: wichru, gradobicia i ulewnego deszczu. Do najbardziej poszkodowanych należą mieszkańcy parafii w rejonie nyskim, m.in. w Radzikowicach, Goświnowicach i Karłowicach.
Z tej okazji kieruję do Was, Drodzy Diecezjanie, oraz do wszystkich ludzi dobrej woli gorący apel o niezbędną pomoc, która pozwoli poszkodowanym przetrwać najtrudniejsze chwile.
Uprzejmie proszę, aby w jedną z najbliższych niedziel (3 lub 10 czerwca br.) przed wszystkimi kościołami naszej diecezji została przeprowadzona zbiórka pieniędzy dla ofiar kataklizmów. Zebrane środki proszę przekazać na konto Caritas Diecezji Opolskiej, która już niesie pomoc rzeczową dla zalanych miejscowości.
Równocześnie proszę wszystkich o modlitwę, aby Duch Święty, zesłany Kościołowi
w Dniu Pięćdziesiątnicy, zespolił nas jeszcze większymi więzami miłości i tchnął nadzieję w serca poszkodowanych.

Wasz biskup

Abp A. Nossol

 Tekst do druku

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.