Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Od 15 lat pielęgniarki Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej pielęgnują w domach osoby chore i starsze, niepełnosprawne i wymagające opieki. Podopieczni Stacji Opieki Caritas mogą liczyć na pomoc pielęgniarek zarówno w dni robocze jak i soboty, niedziele, święta a nawet w porze nocnej. Pielęgniarki wypożyczają do domów chorych sprzęt pielęgnacyjny i rehabilitacyjny, pobierają od pacjentów krew i materiały do badań laboratoryjnych. Pielęgniarska opieka domowa będzie ciągle przybierała na znaczeniu, zważywszy na fakt, że leczenie w szpitalach trwa coraz krócej i pacjenci często oddawani są pod opiekę swoich rodzin. 

Narodowy Fundusz Zdrowia, zobowiązał pielęgniarki do zbierania od ubezpieczonych tzw. deklaracji zgłoszeniowych. Oznacza to, że każdy ubezpieczony, obok wyboru lekarza, winien dokonać wyboru pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. Lista jednej pielęgniarki może zawierać ok. dwa i pół tysią-ca nazwisk. Na liście mogą znajdować się wszyscy ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia: dzieci i dorośli, zdrowi i chorzy.
Caritas Diecezji Opolskiej uprzejmie prosi osoby, które pragną zapewnić sobie lub bliskim opiekę domową ze strony pielęgniarek Caritas, aby wypełniły deklaracje zgłoszeniowe w najbliższej Stacji Opieki Caritas.
Uprzejmie informujemy, że wybór pielęgniarki przez ubezpieczonego jest wolny i nie powoduje żadnych konsekwencji w dostępie do świadczeń lekarskich. Deklaracje zgłoszeniowe można otrzymać w najbliższej Stacji Opieki Caritas.


 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.