Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W dniach od 15 do 17 czerwca 2007 r. biskupi polscy zgromadzili się w Kamieniu Śląskim na 340. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Obradom przewodniczył abp Józef Michalik, metropolita przemyski. W konferencji uczestniczył także Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk.

1. O miejscu spotkania zadecydowała 750. rocznica śmierci św. Jacka Odrowąża urodzonego w Kamieniu Śląskim. Biskupi wyrazili wdzięczność Bogu za tego wielkiego misjonarza Rzeczypospolitej i krzewiciela kultu Najświętszego Sakramentu oraz nabożeństw do Najświętszej Maryi Panny.

2. Kościół w Polsce wspomina z wielką wdzięcznością ubiegłoroczne pielgrzymowanie Ojca Świętego Benedykta XVI do naszej Ojczyzny. Motto papieskiej wizyty „Trwajcie mocni w wierze!” jest nadal aktualne, a nauczanie Papieża ciągle wydaje żywe owoce wiary, nadziei i miłości. Rocznicę papieskiej pielgrzymki uświetnia obecność kard. Tarcisio Bertone, Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej, który odwiedził archidiecezje gnieźnieńską i gdańską oraz diecezję świdnicką.

3. Znaczna część obrad zebrania plenarnego była poświęcona problematyce młodzieży. Dostrzegając wagę problemu biskupi powołali Radę Duszpasterstwa Młodzieży, która będzie się zajmowała koordynacją duszpasterskich wysiłków zmierzających do rozwoju wiary młodych. Odnośnie do aktualnych spraw biskupi zwrócili uwagę na wyjątkowo liczne wyjazdy młodych ludzi do innych krajów, co niekiedy stanowi poważne wyzwanie dla wierności wartościom religijnym, rodzinnym i patriotycznym.

4. Przeciągający się kryzys w służbie zdrowia napawa Episkopat Polski niepokojem. Biskupi proszą o modlitwę, aby trudne problemy służby zdrowia rozwiązano w duchu szacunku dla każdego człowieka i jego nienaruszalnej godności.

5. Zebranie plenarne wybrało nowego sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski – biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, Stanisława Budzika; obejmie on obowiązki po Księdzu Biskupie Piotrze Liberze, mianowanym przez Ojca Świętego Benedykta XVI biskupem płockim. Episkopat Polski wyraża wdzięczność dotychczasowemu Sekretarzowi Generalnemu za wieloletnią, ofiarną pracę na rzecz Konferencji. Biskupi wybrali też ks. Mariana Subocza nowym dyrektorem Caritas Polska.

6. Kończący się rok szkolny i akademicki jest okazją, aby podziękować wykładowcom wyższych uczelni, wychowawcom, nauczycielom, katechetkom i katechetom za całoroczną pracę. Biskupi zachęcają młodzież i dzieci do przeżywania wakacji w duchu chrześcijańskim, do wykorzystania tego czasu dla odnowy wewnętrznej i pogłębienia rodzinnych więzów.

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa polscy biskupi modlili się o świętość życia kapłanów. Zebranie plenarne zakończyło się w niedzielę dziękczynną Eucharystią pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, na której homilię wygłosił kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski.

Z rodzinnej miejscowości św. Jacka Odrowąża biskupi pobłogosławili rodakom żyjącym w kraju i zagranicą.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi polscy

zgromadzeni na 340. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski


Kamień Śląski, 17.06.2007 r.

 

Tekst do druku

 

Źródło 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.