Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Drodzy Jubilaci! Zawarty  przed laty przez Was sakrament małżeństwa to była decyzja zaproszenia Boga do uświęcania Waszego życia małżeńskiego i rodzinnego. Jubileusz małżeński przeżywany w Kościele to świadectwo jednoczenia się z Bogiem na najbardziej codziennych drogach. Ta codzienność staje się szkołą Ewangelii i czasami trudną drogą uświęcenia. To również świadectwo pielęgnowania chrześcijańskich obyczajów: modlitwy i świętowania, pomocy rodzinnej i sąsiedzkiej, wspólnego posiłku, błogosławieństwa potomstwa, uczenia dzieci znaku krzyża i innych modlitw, szacunku dla chleba, wieszania w domu krzyża.  Rodzina budowana na fundamencie Chrystusowej Ewangelii to jednocześnie miejsce formowania pięknych i niezastąpionych postaw ducha: pokory, ofiary,  wytrwałości i wdzięczności.
Łącząc się modlitewnie w Waszej jubileuszowej radości i dziękczynieniu Bogu, gorąco i serdecznie zapraszam Was Drodzy Małżonkowie Jubilaci i Waszych najbliższych do uczestnictwa w uroczystej Mszy św. Jubileuszowej 9 września (niedziela) o godz. 14.00 w kościele seminaryjnym pw. św. Jadwigi przy ul. Drzymały 1 w Opolu, która zostanie odprawiona w intencji wszystkich małżeństw obchodzących w tym roku swoją 50. i 25. rocznicę ślubu. Wasza obecność w kościele seminaryjnym to będzie również ważny znak świadectwa wiary i wierności ślubowanej przed laty przed samym Bogiem.
Niech Bóg Wam pomaga trafnie rozpoznawać, czego najbardziej potrzebuje dzisiejsza rodzina. To wszystko zawierzam Maryi, Królowej Rodziny. Niech Ona zawsze Wam towarzyszy i otacza swą opieką. Z serca błogosławię Wam oraz wszystkim, którzy służą prawdziwemu dobru rodziny.
Abp Alfons Nossol

Opole, 15.08.2007 r.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.