Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

„(…) Katedra jest żywym hymnem z kamienia i światła ku chwale tego jedynego w historii ludzkości wydarzenia – wejścia odwiecznego Słowa Bożego w dzieje ludzi w pełni czasów, aby ich odkupić przez złożenie ofiary z samego siebie na krzyżu”. Te słowa papieża Benedykta XVI, wypowiedziane 12 września 2008 r. podczas nieszporów w katedrze Notre Dame w Paryżu, trafnie wyrażają uczucia, które powinny towarzyszyć przekraczaniu progów każdego kościoła katedralnego.

Również nam są bliskie, ilekroć jesteśmy w naszej opolskiej katedrze, która nadto posiada jako cenny skarb przechowywaną na tym miejscu od XI w. cząstkę Krzyża Chrystusowego, od której bierze swoje wezwanie. Opolska katedra jest też ważnym sanktuarium diecezjalnym, w którym znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Opolskiej. Dwadzieścia pięć lat temu, podczas niezapomnianej pielgrzymki na Górę Świętej Anny, Ojciec Święty Jan Paweł II ukoronował go koronami, które są wyrazem szczególnej czci i miłości jaką od dawna Lud Boży Śląska Opolskiego otacza Matkę Bożą, nazywając Ją Opolską Panią. Wciąż trwa jubileuszowy rok wdzięczności za to wyjątkowe wyróżnienie.
Jest to świątynia wyjątkowa, ze względu na funkcje, jakie spełnia w Kościele diecezjalnym, stąd nazywamy ją „głową i matką kościołów”. Niemal każdy kapłan pracujący w naszej diecezji otrzymał w tym kościele dar Chrystusowego kapłaństwa. W katedrze, podczas uroczystej Mszy świętej w Wielki Czwartek, jest poświęcany olej krzyżma, którego używa się przy udzielaniu sakramentu chrztu świętego i podczas bierzmowania, a także olej chorych.
Istnieje zatem wiele względów przemawiających za tym, że opolska katedra powinna być świątynią bliską sercu każdego z nas, wobec której mamy swoisty dług wdzięczności. Upływający czas sprawił jednak, że zarówno wnętrze, jak i mury kościoła katedralnego domagają się wielu niezwykle gruntownych i kosztownych renowacji. W ostatnich latach wierni parafii katedralnej okazali wielką ofiarność na rzecz katedry, m.in. w związku z renowacją ołtarzy. Obecnie jednak zaszła konieczność naprawy liczących prawie 110 lat wież, których stan techniczny eksperci określili jako zagrażający katastrofą budowlaną. Dlatego ośmielam się zwrócić z gorącą prośbą o diecezjalną pomoc finansową, która pomoże pokryć koszty niezbędnych prac remontowych prowadzonych na wieżach katedry. Będzie nią kolekta w niedzielę, 16 listopada br. W tym dniu przypada 713. rocznica poświęcenia opolskiej katedry, a zatem Wasz dar, Bracia i Siostry, niech będzie jakby darem urodzinowym dla tej czcigodnej świątyni. Nadmienię, że w naszej diecezji dopiero po raz drugi zwracam się o taką szczególną pomoc. Pierwszy raz prosiłem o to przed trzydziestu laty, kiedy odnawiano dach katedry.
Korzystając z okazji, dziękuję za nabożny i liczny udział w dekanalnych pielgrzymkach do sanktuarium Matki Boskiej Opolskiej, odbywanych w ramach obchodu jubileuszu 25-lecia koronacji Czcigodnego Obrazu. Wszystkich ofiarodawców i pielgrzymów polecam wstawiennictwu naszej Opolskiej Pani i z serca błogosławię.

Wasz biskup
Abp Alfons Nossol

-----------------------------------
Powyższą odezwę proszę odczytać w niedzielę 9 listopada br.
Przy tej okazji ponownie zapraszam na najbliższy dzień skupienia dla kapłanów diecezji opolskiej, który odbędzie się w sobotę przed początkiem Adwentu – 29 listopada 2008 r. (godz. 10.00) w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.