Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Czcigodni Kapłani,
Drogie Osoby życia konsekrowanego,
Umiłowani Bracia i Siostry.

Sobór Watykański II w Dekrecie o pasterskich zadaniach Biskupów w Kościele naucza, że „Biskupi, ustanowieni przez Ducha Świętego, zajmują miejsce Apostołów jako pasterze dusz; otrzymali też oni posłannictwo, by łącznie z Biskupem Rzymskim i pod jego zwierzchnictwem nadawać trwałość dziełu Chrystusa, wiecznego Pasterza. Chrystus bowiem dał Apostołom i ich następcom nakaz oraz władzę, by nauczali wszystkie narody, by uświęcali ludzi w prawdzie i żeby byli ich pasterzami” (DB 2).
Przywołując słowa Soboru o posłudze biskupów, pragniemy poinformować Kapłanów, Osoby konsekrowane oraz Was, Siostry i Bracia, że w najbliższym czasie będziemy świętować dwie jubileuszowe uroczystości naszego Arcypasterza, Księdza Arcybiskupa Alfonsa Nossola, a mianowicie pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich oraz trzydziestolecie przyjęcia święceń biskupich i objęcia posługi Ordynariusza Diecezji Opolskiej.
Mszę św. dziękczynną z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa odprawi Ksiądz  Arcybiskup, razem z wyświęconymi z nim Kapłanami, w katedrze opolskiej w sobotę 23 czerwca br. o godz. 10.00.
Prosimy, aby w niedzielę 24 czerwca br. podczas wszystkich Mszy św. w Modlitwie Powszechnej włączyć wezwanie w intencji Czcigodnego Jubilata, a po Komunii św. dziękczynienie wyrazić hymnem Te Deum laudamus.
Naczelną zasadą posługi Księdza Arcybiskupa jest idea jednania, budowania pomostów i zgody między ludźmi, drogą prawdy realizowanej z miłością. Tę ideę jednania z niezwykłym zapałem realizuje zarówno w naszej diecezji, ale także na forum krajowym i światowym, m.in. jako członek Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, członek Papieskich Komisji Mieszanych ds. Dialogu z Kościołem katolickim i prawosławnym oraz pomiędzy Kościołem katolickim i luterańskim, jak również jako długoletni przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, członek Rady Stałej i Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. Znamienne dla idei jednania były jego wykłady, jako profesora teologii, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Uniwersytecie Opolskim, którego był współtwórcą oraz wykłady w krajach Europy Zachodniej, a nawet w Azji. Za tę działalność Stolica Apostolska podniosła go do godności Arcybiskupa, a Uniwersytety w Münster, Mainz, Opolu, Bambergu i Ołomuńcu oraz Chrześcijańska  Akademia Teologiczna w Warszawie nadały mu tytuły doktora honoris causa.
Trzydziestolecie posługi Ordynariusza Diecezji Opolskiej skłania przede wszystkim do refleksji o podejmowanych przez niego zadaniach pasterskich. Zgodnie z misją zleconą każdemu biskupowi, Ksiądz Arcybiskup podejmuje ochoczo trud odwiedzania parafii, przemawiania do wiernych, udzielania sakramentów św.; do całej diecezji skierował dotychczas ponad 200 listów i odezw pasterskich z okazji ważnych wydarzeń, z zachętą do wzmocnienia gorliwości w wierze. Dużo uwagi poświęca Seminarium Duchownemu, które przeniósł z Nysy do Opola i włączył w struktury Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Szczególną troską otacza kapłanów zachęcając ich do pogłębiania życia duchowego, ale także intelektualnego, zwłaszcza poprzez formację stałą – osobiście włączając się poprzez własne publikacje naukowe i często podejmowane referaty na sesjach naukowych. Utworzył ponad 70 parafii, a dzięki jego staraniom wybudowano przeszło 100 nowych kościołów i kaplic. Reaktywował diecezjalną Caritas. Był inspiratorem imponujących dokonań gospodarczych, takich jak: budowa nowego Wyższego Seminarium Duchownego, Muzeum Diecezjalnego, Domu Księży Emerytów. Wpisująca się w czasy transformacji polityczno-społecznej w kraju posługa Biskupa opolskiego pociągała za sobą konieczność reorganizacji duszpasterstwa w różnych jego pionach, czego zwieńczeniem stało się przeprowadzenie Pierwszego Synodu Diecezjalnego. Niewątpliwą zasługą Arcybiskupa jest ożywienie kultu pochodzącego z naszego terenu św. Jacka, urodzonego w Kamieniu Śląskim, gdzie odbudowano całkowicie zniszczony zamek Odrowążów i wybudowano ośrodek wodoleczniczy. W tym roku przypada 750. rocznica śmierci naszego Patrona, co dodatkowo niech stanowi zachętę do licznego pielgrzymowania do Sanktuarium w Kamieniu Śląskim.
Wdzięczni naszemu Arcypasterzowi za jego wysiłki jednania ludzi z Bogiem, za budowanie pomostów pomiędzy ludźmi różnych religii, tradycji i narodowości, za dobra duchowe i materialne jakie realizuje – prośmy Boga o potrzebne dla niego łaski Boże i dary Ducha Świętego oraz o dobre zdrowie w dalszym pełnieniu misji powierzonej mu przez Kościół.
Diecezjalne podziękowanie Opolskiego Kościoła Panu Bogu za trzydzieści lat posługi naszego Arcypasterza, który był wyświęcony na biskupa 17 sierpnia 1977 r., połączymy z obchodem odpustu ku czci św. Jacka w Kamieniu Śląskim w niedzielę 19 sierpnia br. o godz. 11.00. Do uczestnictwa w tej uroczystej, jubileuszowej Mszy św. serdecznie zapraszamy Duchowieństwo i wszystkich drogich Jubilatowi Diecezjan.
Opole, dnia 2 maja 2007 r.
Bp Jan Bagiński
Bp Jan Kopiec
Bp Paweł Stobrawa
--------------------------------
Powyższą Odezwę prosimy odczytać podczas Mszy św. w niedzielę 10 czerwca br.
Do uczestnictwa we Mszy św. jubileuszowej w sobotę 23 VI br. zapraszamy Księży Dziekanów (bez udziału w koncelebrze).
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.