Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny
Co roku uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego kieruje nasze spojrzenie ku niebu, dokąd wstąpił Chrystus na oczach swoich uczniów i gdzie także nam wyznaczył cel naszej ziemskiej wędrówki. Słyszymy jednak również jego zapewnienie, że nie zostawia nas samych, że jest i działa nadal pośród nas w swoim Kościele poprzez Ducha Świętego. Tak było w czasach apostołów, którym – jak słyszeliśmy to w dzisiejszym pierwszym czytaniu – obiecał przed wstąpieniem do nieba, że kiedy Duch Święty zstąpi na nich, otrzymają Jego moc i będą Jego świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. 
Wymownym znakiem pełnego mocy działania Ducha Świętego w naszych czasach, które dokonywało się na naszych oczach, była pełna pokory rezygnacja z urzędu Piotrowego Ojca Świętego Benedykta XVI i wybór jego następcy – papieża Franciszka. Działanie Ducha Świętego pośród nas sprawia, że są także młodzi ludzie, którzy decydują się odważnie przyjąć wezwanie Chrystusa, by pójść za Nim i stać się głosicielami Jego Ewangelii, i być Jego świadkami. W najbliższą sobotę w katedrze opolskiej przez nałożenie rąk i modlitwę przyjmie święcenia prezbiteratu 11 diakonów, alumnów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i absolwentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. 
A oto nazwiska i parafie pochodzenia naszych neoprezbiterów:
1. ks. Marcin Adamiec z parafii pw. św. Antoniego w Luboszycach;
2. ks. Robert Józef z parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zielinie–Kujawach; 
3. ks. Tomasz Koterba z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wojnowicach; 
4. ks. Przemysław Król z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu;
5. ks. Łukasz Libowski z parafii pw. Krzyża Świętego w Raciborzu–Studziennej; 
6. ks. Radosław Łacek z parafii pw. św. Mikołaja w Raciborzu;
7. ks. Marcin Pilch z parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach; 
8. ks. Mateusz Podkówka z parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bliszczycach; 
9. ks. Kamil Ponikowski z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Op.;
10. ks. Tomasz Wieliczko z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu; 
11. ks. Piotr Willner z parafii pw. Wszystkich Świętych w Raszowej.
Święcenia prezbiteratu to wydarzenie, które dotyczy całej wspólnoty diecezjalnej, ponieważ nowo wyświęceni kapłani będą posłani do nas wszystkich dla umacniania nas w wierze. Kapłani są bowiem przewodnikami w pielgrzymce wiary, którą jest nasze życie. Każdy kapłan jest powołany po to, aby prowadził powierzonych sobie wiernych: do prawdziwego życia, do życia «w obfitości» (J 10, 10). Takiego właśnie nauczyciela i pasterza jako świadka wiary oczekują i potrzebują dziś ludzie. Przypomniał o tym papież Benedykt XVI w homilii na rozpoczęcie Roku Wiary: „Dziś bardziej niż kiedykolwiek ewangelizowanie oznacza bycie świadkiem nowego życia, przemienionego przez Boga, i w ten sposób wskazywanie drogi”.
Takich kapłanów oczekujemy, ale też o takich kapłanów powinniśmy prosić Boga. Godność kapłaństwa nie pochodzi bowiem od ludzi, ale jest zawsze darem Boga. Nikt nie możne jej ani żądać, ani sobie zaskarbić, ani przywłaszczać. Dlatego nie ustawajmy w gorącej modlitwie o nowe powołania do posługi kapłańskiej i do życia konsekrowanego. Jestem przekonany, że Bóg i w dzisiejszych czasach hojnie obdarza młode ludzkie serca cennym darem powołania. Niestety, nie zawsze młodemu człowiekowi starcza odwagi do przezwyciężenia  wewnętrznych lęków i nie zawsze może sobie poradzić z negatywnym 
nastawieniem otoczenia, aby pójść do seminarium czy obrać drogę życia zakonnego. 
W naszych modlitwach pamiętajmy również o tych, którzy przyjęli już głos Bożego powołania i są naszymi duszpasterzami, aby byli wierni Bogu i kształtowali swoje życie na wzór Chrystusa Dobrego Pasterza. Pełna wiary modlitwa jest nam mocą daną od Boga. Daje temu wyraz papież Franciszek od samego początku swego pontyfikatu. Zapewne żywa w naszej pamięci jest jego prośba o modlitwę, którą skierował po swoim  wyborze do wszystkich zgromadzonych na Placu św. Piotra, i jego zapewnienie o modlitwie za nas. W ten sposób u progu swojego pontyfikatu, w Roku Wiary, papież Franciszek chce nam przypomnieć o znaczeniu i potrzebie modlitwy, także tej zanoszonej za siebie nawzajem.
W tych dniach chciałbym polecić Waszej szczególnej pamięci modlitewnej osobę naszego biskupa Pawła Stobrawy, który 14 maja będzie obchodził 10. rocznicę sakry biskupiej, zaś 20 maja 40. rocznicę święceń kapłańskich. Modlitwa niech będzie wyrazem naszej głębokiej wdzięczności za jego ofiarną posługę dla dobra ludu Bożego naszej diecezji.
W czerwcu wraz z moimi kolegami kursowymi będę przeżywał 25. rocznicę święceń kapłańskich. Pragnę podziękować dobremu Bogu za wszelkie otrzymane łaski podczas Eucharystii sprawowanej w sobotę, 8 czerwca o godz. 11.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu, na którą Was serdecznie zapraszam. 
W czwartek 23 maja br. po raz pierwszy będziemy obchodzili nowe święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest ono odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez różne episkopaty, ale przede wszystkim środowiska zakonne, dla upamiętnienia Roku Kapłańskiego. Głównym celem nowego święta jest kontemplacja piękna i świętości kapłaństwa samego Chrystusa. Jest to także szczególna okazja do modlitwy o świętość kapłanów. Święto będzie obchodzone zawsze w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego.
Podobnie jak w poprzednich latach, w Uroczystość Bożego Ciała, 30 maja, odbędzie się w Opolu przy parafii Przemienienia Pańskiego „Koncert Uwielbienia” jako forma modlitwy o dar wiary dla dzieci i młodzieży. Już dziś na ten szczególny koncert wszystkich Was, drogich Diecezjan, serdecznie zapraszam. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 19.30. Zakończenie przewidujemy w godzinie Apelu Jasnogórskiego, zawierzając dzieci i młodzież, młode małżeństwa i rodziny Matce naszego Pana.
Korzystając z okazji, zapraszam również wszystkich Mężczyzn i Młodzieńców na Górę Świętej Anny na doroczną pielgrzymkę stanową. W tym roku przypada 30. rocznica obecności na niej ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Josepha Ratzingera, drogiego nam papieża Benedykta XVI. Będzie to dobra okazja, by raz jeszcze dziękować za jego pontyfikat. Obchody rozpoczną się w sobotę wieczorem 29 czerwca o godz. 18.30. Uroczystej Mszy św. w niedzielę o godz. 10.00 przewodniczyć będą biskupi opolski i gliwicki. W czasie tej liturgii trzech mężczyzn z naszej diecezji przyjmie święcenia diakonatu, aby odtąd jako diakoni stali wpierać duszpasterzy w swoich parafiach.
Na koniec raz jeszcze Was proszę, drodzy Bracia i Siostry, o żarliwą modlitwę w intencji tegorocznych neoprezbiterów, wszystkich kapłanów naszej diecezji i nas, księży biskupów. 
Z całego serca wszystkim Wam błogosławię.
Wasz biskup
† Andrzej Czaja
Opole, 6 maja 2013 r.
 
-----------------------------------
Drodzy Współbracia Kapłani, proszę o odczytanie niniejszej Odezwy w niedzielę 12 maja br. 
Zgodnie z postanowieniami synodalnymi (statut 135), w dniu święceń o godz. 11.00 powinny zabrzmieć w naszych świątyniach dzwony, przypominające wiernym o tym ważnym wydarzeniu.
Bardzo proszę wykorzystać duszpastersko obchodzone po raz pierwszy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.