Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

   KOMUNIKAT BISKUPA OPOLSKIEGO 

Z OKAZJI VII ŚWIATOWEGO DNIA UBOGICH

 

 

Drodzy Diecezjanie!

W przyszłą niedzielę 19 listopada, w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, będziemy obchodzić po raz siódmy Światowy Dzień Ubogich. Tegoroczne motto zaczerpnięte z Księgi Tobiasza: „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka” (Tb 4,7) ma nam przypomnieć o potrzebie takiego braterstwa i wrażliwości, które są gotowe objąć każdego człowieka bez względu na jego historię czy stopień odpowiedzialności za trudną sytuację życiową. Nieustanne dojrzewanie do takiej postawy wymaga Bożej łaski oraz spotkania, które będzie próbą zbudowania relacji pomiędzy darczyńcą a potrzebującym oraz odkrycia wzajemności ich obdarowania.

Będzie ku temu okazja w najbliższą niedzielę, 19 listopada, podczas Mszy św. o godz. 12.00, która – w ramach diecezjalnych obchodów Światowego Dnia Ubogich w Opolu – będzie sprawowana w kościele Ojców Franciszkanów. Po Mszy św. zapraszam w imieniu organizatorów na radosne świętowanie na placu przed opolskim amfiteatrem. Wspólny ciepły poczęstunek dla ubogich i potrzebujących oraz ich dobrodziejów będzie można spożyć przy dźwiękach muzyki andyjskiej, którą w ramach gościnnego koncertu zaprezentuje zespół SIKURIS z Boliwii. W tym czasie zostanie też przeprowadzona zbiórka nowych rękawiczek zimowych dla osób bezdomnych i potrzebujących.

Gorąco zachęcam także wszystkich wiernych naszej diecezji wraz z duszpasterzami, aby tego dnia w parafiach objąć modlitwą osoby ubogie i potrzebujące, a z okazji Światowego Dnia Ubogich zorganizować, przy współpracy z Parafialnymi Zespołami Caritas, dowolną formę wsparcia tych, którzy żyjąc obok nas, doświadczają jakiejkolwiek, nie zawsze ujawnionej biedy.

W konkretnym geście solidarności z osobami ubogimi można także materialnie wesprzeć Domy Nadziei w Opolu i w Dylakach prowadzone przez mojego jałmużnika, s. Aldonę Skrzypiec ze Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego. W opolskim domu każdego dnia znajduje konkretną pomoc ok. 50-80 bezdomnych i potrzebujących, a od stycznia 2022 roku w Domu Nadziei w Dylakach miejsce zamieszkania i wspólnotę życia znajdują osoby chcące wyjść z kryzysu bezdomności. Oba Domy Nadziei można wesprzeć poprzez wpłaty na diecezjalne konto „na potrzeby ubogich” (numer 86 1240 5178 1111 0010 8711 8310).

Wyrażając Wam szczerą wdzięczność za stałe modlitewne wsparcie w moim doświadczeniu choroby oraz za wszelkie Wasze dobro świadczone ludziom w potrzebie, gorąco Was pozdrawiam i z serca błogosławię.

 

      Wasz Biskup

     † Andrzej Czaja

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.