Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

      
Światowy Dzień Misyjny, który obchodzimy corocznie w przedostatnią niedzielę października, ustanowił papież Pius XI w roku 1926. Dzień ten wedle zamierzeń papieża oraz jego następców ma służyć wszystkim wierzącym do budowania świadomości misyjnej a zwłaszcza do ożywienia ducha zaangażowania i współpracy. O tych atrybutach aktywności chrześcijańskiej wspominali niejednokrotnie papieże w dorocznych orędziach na Światowy Dzień Misyjny oraz w wielu innych dokumentach Stolicy Apostolskiej.
Bardzo wyraźnie nt. zaangażowania misyjnego mówi papież Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio (77): Wszyscy chrześcijanie..., na mocy chrztu św. są współodpowiedzialni za działalność misyjną. Udział wspólnot i poszczególnych wiernych w tym prawie i obowiązku nazywa się „współpracą misyjną”... Udział w misji powszechnej nie ogranicza się zatem do niektórych szczególnych działań, ale jest oznaką dojrzałości wiary i życia chrześcijańskiego, które przynosi owoce. W ten sposób wierzący rozszerza granice swej miłości..., modli się za misje i o powołania misyjne, pomaga misjonarzom, śledzi z zainteresowaniem ich działalność...

Zatem celem ożywienia misyjnego jest wywołanie u wszystkich chrześcijan postawy gotowości do brania udziału w powszechnym posłannictwie Kościoła. Cały Lud Boży musi się czuć odpowiedzialny za ewangelizację wszystkich narodów. Jedną z oznak dojrzałości życia chrześcijańskiego Kościoła lokalnego jest obecność ducha misyjnego. Prawdziwe ożywienie prowadzi więc do owocnego zaangażowania, zwłaszcza w modlitwie, ofierze, wspieraniu powołań misyjnych, współpracy ekonomicznej oraz koordynacji działań w ramach Papieskich Dzieł Misyjnych.

Niektórzy myślą o misjach jedynie jako akcji dobroczynnej, zwłaszcza podczas Tygodnia Misyjnego. Taka jednak postawa niewiele różni ich od niewierzących, którzy także wspierają finansowo ludzi tzw. trzeciego świata. Takie pojęcie misji kreśli w naszej wyobraźni swoisty i jednostronny obraz misjonarza pracującego w trudnych warunkach tropikalnych wśród wężów, komarów i skorpionów, o którym często z końcem Tygodnia Misyjnego zapominamy. Dlatego Jan Paweł II podkreśla, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i wzywa do zaangażowania w jej służbie wszystkie nasze siły.

Misyjność to nie teoretyczne hasło Kościoła, ale podstawowe zadanie do wypełnienia. To otwarcie własnych granic i gotowość dzielenia się skarbem wiary. Zatem, misje będąc sprawą naszej wiary, powinny być zasadniczym elementem pasterskiego posługiwania i nie mogą stanowić jedynie egzotycznej akcji duszpasterskiej, zwłaszcza wtedy, kiedy gościmy w parafii misjonarza lub obchodzimy Tydzień Misyjny.

Światowy Dzień Misyjny jest okazją do przypomnienia o naszej współodpowiedzialności misyjnej, którą powinniśmy żyć przez okras całego roku, nie tylko w Tygodniu Misyjnym, podobnie jak powinniśmy zaradzać potrzebom naszych bliźnich nie tylko w Tygodniu Miłosierdzia.

Módlmy się o ducha zaangażowania i współpracy dla wszystkich chrześcijan na całym świecie, aby stale towarzyszył im zapał misyjny, a Bóg błogosławił im ich wysiłkom, by kiedyś nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz.
 
Ks. Stanisław Klein

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.