Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 
Uniwersytet Opolski
Wydział Teologiczny
Ks. mgr Paweł Chudzik
 
Zaangażowanie misyjne Kościoła lokalnego w świetle Pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej
Praca Dyplomowa napisana na Studium Proboszczowskim pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Józefa Urbana Opole 2010

Celem podjętej pracy jest przyjrzenie się zaangażowaniu misyjnemu w naszym Kościele lokalnym w świetle Pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej. Chodzi głównie o ukazanie stopnia recepcji postanowień zawartych w tym Synodzie odnoszących się do duszpasterstwa misyjnego na poziomie diecezji i parafii w konkretnych inicjatywach podejmowanych już w trakcie toczących się prac komisji synodalnych oraz po ogłoszeniu dokumentu Pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej.

W pracy ukażemy też krótki rys historyczny zaangażowania misyjnego w naszej diecezji istniejącego również przed powołaniem Pierwszego Synodu. Przedstawimy też ideę misyjną zawartą w toku prac podkomisji ds. Misji Pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej oraz gotowe już postanowienia zawarte w Pierwszym Synodzie Diecezji Opolskiej.

Pochylimy się krótko nad historią opolskich fideidonistów i obecnym stanem zaangażowania kapłanów naszej diecezji dla dzieła misyjnego „Ad Gentes”. Przyjrzymy się też duchowemu i materialnemu wymiarowi troski na rzecz misji Kościoła powszechnego i lokalnego.

Na koniec postaramy się o skromną ocenę owoców recepcji postanowień Pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej.

Kliknij, aby pobrać cały dokumentZgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.