Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Prefacja na święto św. Marii Magdaleny
TEKSTY DO POBRANIA TUTAJ


Teksty liturgiczne na wspomnienie św. Jana XXIII, papieża
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła polskojęzyczne teksty liturgiczne na wspomnienie św. Jana XXIII, papieża, które przypada w kalendarzu liturgicznym w dniu 11 październikaTEKSTY DO POBRANIA TUTAJ


Nowe Teksty na Święto NMP Matki Kościoła (2021) 
W roku 2021 przypada 50. rocznica wprowadzenia w Polsce święta Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, co dokonało się 4 maja 1971 r. z inicjatywy Biskupów Polskich i za zgodą papieża Pawła VI. W tym też roku po raz pierwszy będzie można użyć odnowionych tekstów formularza tego święta w języku polskim. Teksty zostały zatwierdzone przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. TEKSTY DO POBRANIA TUTAJ oraz na stronie Episkopatu Polski

Do czasu pojawienia się tych tekstów w oficjalnych drukach, duchowieństwo i wierni mogą ich używać w formie wydruków tymczasowych. Należy też uznać, że do czasu publikacji oficjalnych dodatków do ksiąg liturgicznych, można na zasadzie okresu przejściowego korzystać z dotychczas opublikowanych tekstów dostępnych w istniejących księgach liturgicznych. Wejście nowych tekstów odbędzie się stopniowo, wraz z kolejnymi wznowieniami ksiąg liturgicznych, zgodnie zaś z przyjętym zwyczajem korzystanie w okresie przejściowym z obecnie wydrukowanych w księgach tekstów jest dozwolone.


Odnośnie do ogłoszenia daty Wielkanocy (dot. pdf - Annuntiatio festorum 2024)
Po Ewangelii w ramach homilii można dokonać tradycyjnego ogłoszenia daty Wielkanocy i innych świąt ruchomych. Nie jest to oficjalny obrzęd liturgiczny do czasu wydania nowego mszału w jęz. polskim. Oficjalny tekst liturgiczny znajduje się w Mszale łacińskim i w tym języku można go wykonywać bez przeszkód jako obrzęd liturgiczny. Zapis nutowy kliknij TUTAJ. Nagranie wykonane przez ks. Rafała Rusina.

 


Odnośnie do tzw. "Kalendy" czyli Elogium Narodzenia Pańskiego (dot. pdf - Kalenda)
Dopóki nie mamy zatwierdzonego i potwierdzonego tekstu polskiego, należy uważać, że śpiewanie Elogium nie jest czynnością liturgiczną, a jedynie pieśnią towarzyszącą. Nazywanie tego obrzędu „Kalendą” jest niepoprawne. „Kalenda” w znaczeniu zarówno ogólnym jak i znaczeniu przyjętym przez Martyrologium Rzymskie to „pierwszy dzień miesiąca”. Zapis nutowy kliknij TUTAJ 

 


 W poniższych załącznikach zamieszczamy ujednolicone przez KEP teksty modlitw:
Modlitwy w języku polskim ujednolicone przez Konferencję Episkopatu Polski – tekst integralny
Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.