Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 


Turystyka Sakralna, podobnie jak inne formy turystyki na pograniczu śląsko-morawskim wpisuje się w wielofunkcyjny rozwój całego regionu. Jej sprawne zorganizowanie wymaga niewątpliwie zaangażowania i jednocześnie współpracy ze strony lokalnych społeczności, miejscowych władz oraz przedstawicieli Kościoła. Zasadniczą przesłanką do intensyfikacji i promocji tego rodzaju turystki w regionie ostrawsko-opolskim jest duża różnorodność obiektów sakralnych oraz pozostałych krajoznawczych walorów kulturowych. Podkreślana powszechnie wielokulturowość regionu, wynikająca z jego bogatej historii, zaowocowała istnieniem cennych zabytków architektury sakralnej oraz ciekawych miejsc związanych z kultem Matki Bożej czy wielu świętych i błogosławionych. Zainteresowanie mogą budzić świątynie, kaplice i inne miejsca modlitwy, zabudowania przykościelne, dzwonnice, klasztory, kalwarie, dróżki różańcowe, przydrożne kapliczki, krzyże i figurki oraz cmentarze. Wszystkie te walory są istotnym elementem decydującym o atrakcyjności turystycznej pogranicza, a osobom, które przemierzają Opolszczyznę i Morawy w poszukiwaniu przeżyć duchowych, przydają dodatkowych wrażeń i doznań poznawczych.

Życzę więc wszystkim pielgrzymom i turystom, by to niezwykłe bogactwo materialnej spuścizny kulturowej, która jest świadectwem i pamiątką naszej historii, było inspiracją do zacieśniania więzi oraz poszukiwania przestrzeni łączących pokolenia. Niech stanie się ono dla każdego z nas przyczółkiem do obcowania z Bogiem, jak i głębszego zrozumienia życia ludzi, jako jednej wspólnoty pielgrzymującej na ziemi.

  Biskup Opolski
+Andrzej Czaja 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.