Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Ze wstępu dokumentu "Strategia Turystyki Sakralnej":

Celem niniejszego dokumentu jest próba nazwania i uporządkowania zjawiska, z którym stykamy się od wielu już lat uczestnicząc w wydarzeniach o charakterze religijnym
a jednocześnie turystycznym na terenie Diecezji Opolskiej. Nazwane i uporządkowane zjawisko, w tym wypadku – „Turystyka Sakralna” - może stać się zadaniem do realizacji, które ze strony Diecezji Opolskiej będzie wymagało zaangażowania ludzi kompetentnych ale z pasją, do podjęcia się tym tematem w sposób przemyślany, trwały i systematyczny. Efektem wymiernym tego zaangażowania może stać się atrakcyjny produkt turystyczny pn.: „Turystyka Sakralna”, którego zasieg może się rozprzestrzenić poza granice naszej diecezji, promując nie tylko kościoł i społeczność lokalną ale również cały region Opolszczyzny. Stworzenie takiego produktu turystycznego dałoby również szerokie pole do współpracy pomiędzy wieloma instytucjami lokalnymi zajmującymi się tematyką turystyczną oraz stało by się okazją do promocji regionu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.