Offcanvas Section

W ostatnich latach na naszych oczach dokonują się znaczące i dotykalne zmiany w funkcjonowaniu naszego kontynentu. Dotyczą one także sprawy migracji. Nasz region, z racji geograficzno-ekonomicznych, przyjął sporą grupę osób, które przybyły do nas z terenów d. ZSRR. Są to głównie osoby poszukujące pracy oraz studenci i uczniowie. Wspólnota naszego Kościoła lokalnego nie może pozostać obojętna na ich los, szczególnie w wymiarze duchowym. Dlatego proponuje dostępne dla nich opcje duszpasterskie. 

Dla osób należących do Kościoła prawosławnego:
- przy prawosławnej parafii pw. Ikony Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości (Kędzierzyn Koźle, ul. Kościelna 11)
- przy rzymskokatolickiej parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła (Opole, Pl. Mickiewicza 1) 
☏ Tel. kontaktowe: 885 726 567 ; 691 750 948

Dla osób należących do Kościoła greckokatolickiego:
- przy rzymskokatolickiej parafii pw. Przemienienia Pańskiego 
(Opole, ul. Gen. Grota-Roweckiego 3)
☏ Tel. kontaktowe: 736 136 617 ; 739 981 340

Dla osób należących do Kościoła rzymskokatolickiego:
- przy rzymskokatolickiej parafii pw. Przemieniania Pańskiego 
(Opole, ul. Gen. Grota-Roweckiego 3)
☏ Tel. kontaktowe: 694 910 306 ; 77 455 55 46

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.