Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section


Opole, dnia 2 czerwca 2022 roku

Nr 20/2022/A/KNC-K

DEKRET W SPRAWIE ZMIAN TERYTORIALNYCH
W ZWIĄZKU Z ŁĄCZENIEM PARAFII W ROKU 2022

Z uwagi na braki personalne w diecezji opolskiej i wynikającą z tego konieczność obsługi duszpasterskiej kilku parafii przez jednego proboszcza, dla optymalizacji duszpasterstwa w łączonych parafiach z dniem 24 sierpnia br. zarządzam następujące zmiany terytorialne:

Kietlice, dotychczasowa filia parafii Trójcy Świętej w Ściborzycach Małych,
staje się filią parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisięcicach.

Kozielno, dotychczasowa filia parafii Św. Jana Apostoła w Paczkowie,
staje się filią parafii św. Jerzego w Kamienicy.

Nowa Schodnia, dotychczasowa filia parafii Matki Bożej Różańcowej w Schodni,
staje się filią parafii św. Jana Chrzciciela w Ozimku.

Rzepce, dotychczasowa filia parafii Narodzenia NMP w Kierpniu,
staje się filią parafii św. Bartłomieja w Głogówku.

Wilamowa, dotychczasowa filia parafii Wszystkich Świętych w Starym Paczkowie,
staje się filią parafii św. Jadwigi w Trzeboszowicach.

                      KANCLERZ KURII               BISKUP OPOLSKI 
                       ks. Wojciech Lippa                     † Andrzej Czaja 

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.