Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W sobotę 31 grudnia 2022 roku dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci emerytowanego papieża Benedykta XVI. Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 roku w Marktl am Inn (Niemcy, Bawaria). 29 czerwca 1951 roku wraz ze swoim bratem Georgiem przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Monachium Michaela von Faulhabera. W 1953 roku zdobył stopień doktora pracą o św. Augustynie, zatytułowaną „Ludzie i Dom Boży w doktrynie kościelnej św. Augustyna”. W 1957 r. habilitował się pracą o św. Bonawenturze. W 1958 roku został profesorem kolegium we Fryzyndze, a od 1958 roku był profesorem na uniwersytecie w Bonn. Na II Soborze Watykańskim (1962-1965) był doradcą teologicznym niemieckiego arcybiskupa Kolonii Josepha Fringsa. W 1966 roku ks. prof. Joseph Ratzinger został ustanowiony przewodniczącym wydziału teologii dogmatycznej na uniwersytecie w Tybindze, a z końcem 1969 roku wrócił do Bawarii na uniwersytet w Ratyzbonie. W marcu 1977 roku został ustanowiony arcybiskupem Monachium i Fryzyngi. Za swoją biskupią dewizę przyjął Cooperatores Veritatis, co oznacza „Współpracownicy Prawdy”. 25 listopada 1981 roku papież Jan Paweł II mianował Ratzingera prefektem Kongregacji Nauki Wiary.
Już jako wybitny teolog zaprzyjaźnił się w latach 70. XX wieku z ks. dr. Alfonsem Nossolem, wówczas teologiem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jako arcybiskup Monachium i Fryzyngi kilkakrotnie przebywał w diecezji opolskiej – m.in. przewodniczył Pielgrzymce Mężczyzn i Młodzieńców na Górę Świętej Anny w 1983 roku, ale także odwiedził wtedy kilka opolskich parafii: Brożec, Kąty Opolskie i Krowiarki; w 2001 roku jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary uczestniczył w inauguracji roku akademickiego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.
W 2005 roku został następcą papieża Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej i przewodził Kościołowi aż do niespodziewanej rezygnacji w 2013 roku. Zamieszkał wtedy w Ogrodach Watykańskich w klasztorze Mater Ecclesiae. W ostatnich dniach docierały do nas wiadomości o znacznym pogorszeniu się stanu zdrowia emerytowanego papieża.
Polecajmy śp. Benedykta XVI w naszych modlitwach miłosiernemu Bogu dziękując wszelkie dobro, jakiego dokonał dla Kościoła powszechnego i którego ślady znajdujemy także w naszym Kościele lokalnym.
Biskup Opolski Andrzej Czaja wraz z biskupami pomocniczymi oraz biskupami-seniorami, zjednoczony w modlitwie za duszę zmarłego papieża-seniora, prosi wszystkich diecezjan: duszpasterzy, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, by we wspólnotach parafialnych i zakonnych wdzięczność Bogu za dar papieża Benedykta XVI wyrażać indywidualną i wspólnotową modlitwą o wieczny odpoczynek dla niego.

Szczególną okazją do wspólnej modlitwy będzie Msza św. żałobna z udziałem księży biskupów sprawowana za zmarłego papieża Benedykta XVI w środę 4 stycznia 2023 r. (w przeddzień pogrzebu) o godz. 18.30 w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu. Uprzejmie proszę Księży o przekazanie wiernym, zwłaszcza mieszkańcom Opola i okolic, serdecznego zaproszenia do udziału w tej liturgii.

Jednocześnie zachęcam, aby w najbliższych dniach w parafiach odprawić Mszę św. za zmarłego papieża Benedykta XVI z udziałem wiernych. Należy wtedy skorzystać (o ile pozwala na to kalendarz liturgiczny) z formularza mszalnego Za zmarłego papieża (Mszał rzymski, s. 221’-223’).

Zdjęcia: KEP

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.