Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W sobotę 18 maja br. - w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego – w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu trzech diakonów, alumnów Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i absolwentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, przyjęło święcenia kapłańskie. Święceń w tym roku udzielił szczególny gość - biskup Célestin-Marie Gaoua z diecezji Sokodé w Togo. (Od kilkudziesięciu lat funkcjonuje partnerstwo pomiędzy Diecezją Opolską a Diecezją Sokodé, w której posługują nasi misjonarze. Po raz pierwszy kleryk pochodzący z tej diecezji ukończył studia w Opolu i odbył formację w naszym seminarium. Wcześniej biskupi z diecezji Sokodé udzielali już dwukrotnie święceń prezbiteratu w Opolu: w 1980 i w 1995 roku). Eucharystię koncelebrowali: bp Andrzej Czaja, bp Rudolf Pierskała i bp Waldemar Musioł wraz z prezbiterami. Prosimy o modlitwę w intencji nowo wyświęconych kapłanów.

Poniżej przedstawiamy sylwetki trzech neoprezbiterów:

 

KS. TOMASZ ŁABYS

ks. Łabys 240

Pochodzi z parafii św. Andrzeja Apostoła w Kamienniku. Urodził się 28.10.1983 r. w Nysie jako syn Bogusławy i Władysława. Ukończył szkołę średnią w Paczkowie. Pracę magisterską pt. „Aniołowie, jako pośrednicy między człowiekiem a Bogiem na podstawie podręcznika ks. Stanisława Bartnika Dogmatyka Katolicka” napisał z teologii dogmatycznej pod kierunkiem o. prof. dr. hab. Bonawentury Smolki OFM. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa: „I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!»”.

Został mianowany wikariuszem parafii Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu.

 

KS. ROMUALD MAWAKINA T. MOZOU

ks. Mozou 240

Pochodzi z parafii św. Franciszka Ksawerego w Sotouboua w diecezji Sokodé w Togo (Afryce). Formację seminaryjną odbywał jako kleryk z parafii św. Jadwigi Śląskiej w Radoszowach. Urodził się 19 czerwca 1996 r. jako czwarte dziecko Jean Paul Mozou i Suzanne Padabadi. Ukończył liceum w Sotouboua (Togo). Po maturze, roku propedeutyczny i 2 latach studiów filozoficznym w seminarium duchownym w Togo przyleciał w listopadzie 2018 do Polski, żeby kontynuować formację do kapłaństwa. Jego obecność w diecezji opolskiej wynika z przeszło czterdziestoledniej współpracy z diecezją Sokodé w Togo. Pracę magisterską pt. „Koncepcja człowieka w rytuałach afrykańskich. Studium z perspektywy antropologii teologicznej na przykładzie plemienia Kabye Togo” napisał z teologii dogmatycznej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Stanisława Rabieja. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa kanonu z Taizé: „Bóg jest miłością, miejcie odwagę żyć dla miłości, Bóg jest miłością, nie lękajcie się”.

Został mianowany wikariuszem parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu.

 

KS. RAFAŁ WOSZEK

ks. Woszek 240

Pochodzi z parafii Nawiedzenia NMP w Polskiej Nowej Wsi. Urodził się 5 marca 1998 r. jako trzeci syn Ingrydy i Joachima. Ukończył Technikum Elektryczne w Opolu. Pracę magisterską pt. ,,Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję w Ain-Karem jako przykład realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego. Studium historyczno-krytyczne perykopy Łk 1,39-56’’ napisał z teologii biblijnej pod kierunkiem ks. dr. Łukasza Florczyka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa: „Miłość Chrystusa przynagla nas (...) aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał’’ (2Kor 5,14-15).

Został mianowany wikariuszem parafii NSPJ w Raciborzu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.